29-09-2014

FU Møder 2014

15-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Ringsted Idrætsforening i Ringsted Sports Centers Mødelokaler 7. maj 2014 Formand Kurt Elfving bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling i Ringsted Idrætsforening. Valg af dirigent Mogens Rasmussen blev valgt uden modkandidater og oplyste at generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til vedtægterne. Antal stemmeberettigede medlemmer blev opgjort til 7. Valg af stemmetællere Mogens Rasmussen blev valgt til at udpege stemmetællere, såfremt behovet var til stede. Valg Valg til forretningsudvalg Martin Damgaard i stedet for Anker Hvidesten Valg af 2 bilagskontrollanter, samt suppleant. Vagn Petersen, Herrefodbold og Max Nielsen, Cricket blev valgt. Da der ikke kunne findes en kandidat til suppleantposten så blev formanden bemyndiget til at finde et egnet emne. Ændring af vedtægter Ændring af vedtægterne blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger. Eventuelt Jan ”Tud” fra Damefodbold foreslog en ændring af vedtægterne på den kommende generalforsamling – Jfr. § 13 så har æresmedlemmer stemmeret. Dette bør ændres således at de fremover ikke har stemmeret. Generalforsamlingen blev formelt afsluttet af dirigenten og formanden som i øvrigt takkede for god ro og orden. Efter generalforsamlingen overrakte formanden Jubilæumspokalen til Jan Larsen fra Volleyball og takkede for en mangeårig og god indsats. Sluttelig takkede formanden nu afgåede forretningsudvalgsmedlem Anker Hvidesten for en mangeårig indsats i FU og ønskede ham et godt otium.

03-04-2014

Referat ordinær generalforsamling i Ringsted Idrætsforening i Ringsted Sports Centers VIP lokaler 3. april 2013. Formand Kurt Elfving bød velkommen til den 123. generalforsamling i Ringsted Idrætsforening. Valg af dirigent Mogens Rasmussen blev valgt uden modkandidater og takkede for valget og oplyste samtidig at generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til vedtægterne. Antal stemmeberettigede medlemmer blev opgjort til 21. Valg af stemmetællere Jan ”Tud” (Damefodboldafdelingen) og Strange Jacobsen (Forretningsudvalget) blev enstemmigt valgt til stemmetællere. Formandens beretning for det forløbne år Ringsted Idrætsforening blev stiftet 24.februar 1890 Begivenheder i 2013: Sportslige: Vi er kommet godt igennem 2013. Det har været et år med mange aktiviteter. Og vi opnåede som sædvanlig mange flotte sportsresultater, som vi er stolte af. Vi er gode ambassadører for Ringsted på landsplan og i udlandet. Kongrescenteret: Ved den officielle modtagelse af idrætsudøvere var det i år i Kongrescenteret, En dejlig oplevelse & mere social samvær og mere plads end i Rådhussalen. R.I.F. var repræsenteret ved Gymnastikken Økonomi og antal medlemmer: Økonomisk har alle afdelinger ikke undgået små røde streger på bundlinjen. I betragtning af den økonomiske nedtur vi alle mærker på en eller anden måde, vil det nok være nødvendigt at spænde livremmen ind. Medlemstallet i R.I. F. er 2231 medlemmer og det er en fremgang på 175 medlemmer i forhold til året før. Gymnastikafdelingen: Den største der er sket i 2013 er det nye gymnastikhus og alle gymnaster gamle som unge er meget glade for det og der er en aktivitet uden lige, samtlige redskaber bliver flittig brugt af alle Den nye lokalitet har også båret frugt og det har givet 145 nye i gymnastikken Der er altid problemer i et nyt hus det ville være dejligt med lamel gardiner for vinduerne til at tage sollyset og gjort noget ved indgangspartiet, så det blev mere bruger venligt. 2 Folkeoplysningsrådet: I forbindelse med kommune valget i 2013 er folkeoplysningsrådet også på valg og for den næste 4 årige periode er der valgt 3 repræsentanter for idrætten i Ringsted Kommune og det er Erik Schumann – Palle Rasmussen & Kurt Elfving I forbindelse med budget 2014 har man et ønske om yderligere digitalisering så det gør det nemmere at være foreningsleder i Ringsted f.eks. • Lokale bookning af haller & gymnastiksale m.m. • Blanketter til medlemsindberetning & lokaletilskud Ringstedordningen 2014 er på 2.000.000 kr. det er et plus på 100.000 kr. Lokaletilskud er på 1.815.000 kr. det er et plus på 15.000 kr. Budget i 2014 er på 4.376.458 kr. Samtidig blev rådet pålagt ved deres første møde at finde besparelser på 365.000 kr. Ringstedordningen er der sparet på i de sidste 3 år det kan ikke være rigtig! Palle Rasmussen og Kurt Elfving er enige om at der ikke kan spares mere på denne ordning. Husk at søge redskabspuljen den er på 100.000 kr. der er allerede mange der har sendt en ansøgning. Sundhedspolitik i Ringsted: At gøre ældre borgere sundere (fysisk og mentalt) og at ældre borgere forsat Skal have mulighed for at dyrke idræt i dagtimerne i kommunale haller & gymnastiksale. Integration: I RIFs. Afd. er der flere drenge og piger med anden etnisk baggrund, der gerne vil være medlem for at dyrke deres sport. Den afdeling, som er den mest populære er fodbold, hvor der er over 100 medlemmer. Når først, der er en kammerat, som er begyndt, trækker det flere med sig, men når der skal betales kontingent, så er der en hel del der holder op, hvad kan man gøre ved det? Markedsføringstilskud til arrangementer: Kultur & Trivselsudvalget har afsat 100.000.00 kr. til markedsføring som målretter sig mod events & arrangementer for borgere & virksomheder i Ringsted Kommune. Det beløb burde være mindst på 300.000,00 kr. Der bliver stillet krav om, at kommunen profileres i forbindelse med aktiviteterne/arrangementerne. Ifølge ” Dyrk Idræt i Ringsted ” er der 13.120 personer, der dyrker idræt i Ringsted Kommunes af ca. 33.000 indbyggere eller næsten hver 3 indbygger. Og det antal indbyggere vil hurtig stige. Og når den nye togforbindelse mellem Ringsted og København bliver færdig, vil man kunne komme til København på en halv time, da togene skal køre 240 km i timen. Man er i fuld gang med arbejdet og det er der mange bilister der opdager, når de skal passere Køge Bugt motorvejen mellem Greve Syd og Solrød. 3 RIF’s Jubilæum i 2015: RIF er 124 år og om 1 år kan vi fejre 125 års jubilæum. Der er oprettet en jubilæumsfond og der udgives et jubilæumsskrift i forbindelse med jubilæet. Jubilæumsskriftet er godt i gang og journalisten har travlt med at kontakte de personer, der skal levere indlæg. Afdelinger gøremål & aktiviteter er ved at være på plads, så det skal nok nås det hele og der er et stykke tid til at det oprinder i 2015. Unionen: Afdelingerne har ikke været gode til at søge tilskud Gymnastik har søgt 15.405 Kr. Damefodbold har søgt 4.260 kr. Volley har søgt 900 kr. Benløse 29.058 Kr. Ringsted Svømmeklub 23.671 kr. TMS 18.625Kr. RIF er den forening der giver det største beløb til tilskudspuljen Vi skal også blive bedre til at sende vores instruktører og trænere på kursus så de er bedre rustet til at modtage de nye udfordringer, der møder os i fremtiden. Vi er den forening, som har søgt mindst kursusmidler i forhold til det antal medlemmer, vi er i RIF. Man kan godt i afdelingerne afholde kurser for egne trænere & instruktører med udefra kommende undervisere. Bokseafdelingen: Har ikke fået fornyet deres aftale med Ringsted Kommune om lejemålet på Rugvænget 10 Den gamle kontrakt er indgået for 10 år siden med leje af lokaler da Poul Erik Madsen var formand for kulturudvalget & undertegnede Der har været mange forhandlinger med Ringsted Kommune om der var en mulighed for at de kunne beholde deres lokaler på Rugvænget 10 men Ringsted Kommune vil ikke bøje sig selv om SPP Gunnar med flere har prøvet at hjælpe bokserne, men det har ikke ændret ved sagen, som det står nu der en mulighed, at lave en Rammeaftale med Kommunen model TMS Skolereformen og den åbne skole: I Ringsted kommune arbejder vi i øjeblikket målrettet på at skolens overblik over strategi for implementering af skolereformen på de kommunale skoler, hvordan vil dette påvirke RIF’s afdelinger De unge: De unge er svære at få til at arbejde frivilligt som instruktører og trænerer og derfor må vi nok regne med at skulle honorerer dem for deres indsats Konkurrence: Den udefra kommende konkurrence så som fitness centre, aftenskoler og andre tilbud vil formentlig påvirke vores medlemstilgang. Ringsted Sports Center: I de kommende år vi udbygningen af Ringsted sports center fortsætte i samme takt som de foregående år. Ønskeseddel: På ønskedelen er et nyt stadion og et kampsportscenter. 4 Synlighed: En opfordring til afdelinger om, at man skal gøre sig mere synlig. Der er nogle enkelte foreninger, der næsten daglig er i aviserne og dem må vi konkurrere med. Det er ikke svært og har man et Digitalkamera så tag et fotografi og lav en pressemeddelelse med foto vedhæftet på mailen og send til bladene. Er man i tvivl kontakt redaktionen på bladene de giver gerne en hjælpende hånd. Kommunikation: Vi følger udviklingen på kommunikationsområdet, både i kommunen, Ringsted sportscenter og i vor lokal afdelinger. Afsluttende bemærkninger: Jeg vil gerne takke alle på Ringsted Sportscenter for et utroligt godt samarbejde i det forløbne år samt takke bestyrelsen og cafeteriaet for godt samarbejde. Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for den store indsats, der er ydet i afdelingerne og vi er meget tilfredse med de resultater, der er opnået. Vi er heldige at have gode og dygtige ledere, som ofrer deres fritid på det frivillige arbejde, tak for en stor indsats. Hermed vil jeg på forretningsudvalgets vegne takke hovedbestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år Der skal også lyde en tak til Kultur & Trivselsudvalget Handelsstandsforeningen og andre i Ringsted for opbakning og økonomisk støtte. Til sidst en stor tak til pressen. Bemærkninger/kommentarer til beretningen Anker Hvidesten kunne oplyse at når den nye skolereform træder i kraft i august 2014, så vil Valdemarskolen, Campus og Gymnasiet benytte Sportscentret dagligt indtil kl. 16. Kasseren forlagde det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år Årsrapporten for 2013 som udviste et driftsunderskud på tkr.4 og en egenkapital på tkr.148 blev grundigt gennemgået og væsentlige poster kommenteret. Det var en yderst dybdegående og professionel gennemgang. Efterfølgende blev budgettet for 2014 gennemgået og kommenteret. Årsrapporten og budgettet gav ikke anledning til spørgsmål og blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Fastsættelse af kontingent for det kommende år Uændret kontingent på 15 kr. Det foreslåede kontingentbeløb på kr. 15 blev godkendt. Behandling af indkomne forslag Forslag fra Forretningsudvalget om nye love De forslåede tilretninger blev gennemgået og der var umiddelbart ingen kommentarer til disse. Forslaget kunne ikke bringes til afstemning idet jfr. RIF’s love § 10 så kræver ændring af hovedafdelingens love, at to tredjedel af de tilstedeværende, dog mindst halvdelen af de i foreningen værende stemmer, stemmer herfor. Dvs. at 32 skal stemme for og der var kun 21 stemmeberettigede. Forslaget blev forkastet og skal genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling. Formanden fik til opgave at sørge for indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling. Valg Formand Kurt Elfving, genvalgt Som modkandidat opstillede Svend Åge Jørgensen. Der var 21 stemmeberettigede. 1. valg endte 10 stemmer mod 10 stemmer og 1 blank stemme. 2. valg endte med 11 stemmer til Kurt Elfving og 10 stemmer til Svend Åge Jørgensen Næstformand Hans Erik Schacht, ikke på valg Kasserer Hakon Dahm Spliid, ikke på valg Sekretær Jan Weise Pedersen, genvalgt Forretningsudvalgsmedlem Anker Hvidesten, ønskede ikke genvalg Der var forslag til et nyt medlem, nemlig Martin Damgaard fra Gymnastik. Martin D. var ikke fysisk tilstede på generalforsamlingen og der forelå ingen fuldmagt, så han kunne jfr. lovene ikke anses for valgbar og Anker Hvidesten fortsætter indtil der er afholdt ekstraordinær generalforsamling. Valg af 2 bilagskontrollanter, samt suppleant Max Nielsen og Jan Larsen blev foreslået valgt, men de var ikke fysisk tilstede på generalforsamlingen og der forelå ingen fuldmagt, hvorfor de ikke kunne anses for valgbare og valghandlingen udskydes til den ekstraordinære generalforsamling. Svend Åge Jørgensen blev valgt til suppleant. Eventuelt Per Vinding (æresmedlem) gav en orientering om hvad der var gang i af udbygningsaktiviteter på Ringsted Sports Center samt muligheder for at få andel i indtægterne på halreklamerne. Pokaloverrækkelse Følgende modtog pokaler: RIF’s jubilæumspokal – Jan Larsen, Volleyball RIF’s ungdomslederpokal – Marif Hassan, Vægtløftning Teilmann’s boksepokal – Mikkel T. Svendsen, Boksning Jyske Bank’s pokal – Rene D. Larsen, Boksning Forinden overrækkelsen blev der udtalt pæne ord af dels formanden og dels afdelingsdirektøren fra Jyske Bank. Æresmedlem Kurt Elfving blev udnævnt til æresmedlem. Generalforsamlingen blev formelt afsluttet af dirigenten og formanden som i øvrigt takkede for god ro og orden.

13-03-2014

 

 

Anlægspavillonen

TVÆRLLE 5

4100 RINGSTED

e-mail: info@ringsted-if.dk

Cvr-nr: 29581096

 


 

 

Møderapport fra HB møde

 

Udarbejdet af Jan Weise Pedersen

Mødedato:  26. februar 2014

 

Emne: Hovedbestyrelsesmøde

Mødested:  Ringsted Sportscenter

 

Deltagere: 

Kurt Elfving, Hans Erik Schacht, Jan Weise, Strange Jacobsen, Anker Hvidesten, og Volley, Gymnastik, Dame Fodbold, Badminton og Boksning

 

 

 

Fraværende:

Basket, Herrefodbold og Vægtløftning

Hakon Dahm Spliid

Referat til:

FU-medlemmer og HB-medlemmer

 

 

,

 

 

Nyt møde den:

Sted:

 

 

 

 

Hvem:

Hvornår:

Hvem

Hvad

Hvem

Hvornår

 

 

 

 

Nyt fra forretningsudvalget

-          Ringsted Kommune har fået ny borgmester H. Hvidesten, som i øvrigt er meget sportsinteresseret

-          Ny formand for Kultur- og Trivselsudvalget er P. Nørhave – hans idræts- og sportsmæssige kompetencer er lidt ukendte

-          Rimo har modtaget tkr. 25 fra markedsføringsmidlerne og Volley tkr. 10 fra samme pulje

-          Folkeoplysningsrådet havde generalforsamling 6. februar – KE orienterede om forløb og valg m.m.

-          Herre Fodbold har iflg. KE mistet ca. 80 medlemmer grundet manglende kontingentbetalinger – der var en drøftelse om en mulig løsning af dette problem

-          KE oplyste om foreningernes generalforsamlingsdatoer

-          Kort orientering om senest afholdte møde i Unionen – der var få deltagere

-          Sagen om salg af falske lotterisedler blev drøftet – umiddelbart foretages intet idet dette sker meget sjældent

-          I 2015 – jubilæumsåret – udnævnes max 10 æresmedlemmer

-          Orientering om ansøgning til Ringstedordningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordet rundt, herunder status fra afdelingerne

Boksning

-          Fyldestgørende orientering om foreningens lokalesag – 2 boksere tilmeldt SM -

 

Volley

-          Orientering om medlemssammensætning – afholder KIDS-volley i Benløse i pinsen

 

Dame Fodbold

-          Ny sæson under opstart – mangler fortsat trænere og ledere – orientering om generalforsamling

-           

Gymnastik

-          God sæson – flere hold er fuld besat – glade for at være på Sportscentret – opvisning i hallen den 8.3. – atletik som er integreret under gymnastik har problemer med at finde frivillige ledere m.m. – flere uhensigtsmæssigheder omkring Gymnastikhuset blev omtalt og kommenteret på en ”positiv” måde

 

-          Badminton

-          Mangler ledere – trukket seniorhold fra turneringen – der pågår p.t. mange drøftelser om afdelingens fremtid og bl.a. en evt. forlængelse af DIBA sponsoratet (DIBA fusioneret med Sydbank) – ungdomsafdelingen har ca. 75-80 medlemmer og formiddagsbadminton ca. 120 medlemmer

 

-          Vægtløftning

-          KE orienterede fra generalforsamlingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halfordeling (HES)

Hans Erik Schacht gav en kort orientering

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi, regnskab 2013, budget og kontingent 2014 (HDS)

Da kasseren havde meldt afbud til mødet så blev punktet sprunget over

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIF´s generalforsamling

 

Afholdes den 3. april 2014

 

Pokalindleveringer og indstillinger skal ske senest 8. marts 2014

 

Beretninger fra afdelingerne skal afleveres senest 8 dage inden generalforsamlingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsindberetning

Er på plads – der er ca. 175 flere medlemmer i forhold til året før

 

Revision af RIF’s love

Det udarbejdede oplæg blev gennemgået af SJ og JWP -   under punktet ”regnskab” var en mindre kommentar som bliver koordineret med kasseren og eventuelt rettet

 

Status – RIF’s 125 års jubilæum

SÅJ/SJ gav en kort orientering bl.a. oplysning om sponsorater – status på jubilæumsbogprojektet (kører godt) – planlægning/afvikling af arrangementet igangsættes senere

 

Nyt fra kontoret

Der bliver ikke arbejdet på ny hjemmeside inden jubilæet i 2015 – derudover intet nyt

 

Eventuelt

HES foreslog at Flemming Christensen fra Kultur- og Trivselsforvaltningen inviteres til et HB møde i nær fremtid – FU arbejder videre på sagen idet der var opbakning til initiativet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-10-2013

Møderapport fra HB møde den 26. september 2013

 

Deltagere: 

Kurt Elfving

Karsten Hvidesten Trampedach

Rene D. Larsen

Jan Christiansen

Linda Nikolajsen

Jan Larsen
Torben Sandal Petersen

Hans Erik Schacht

Jan Weise

Anker Hvidesten

Hakon Dahm Spliid

Strange Jacobsen

 

Fraværende:

Basket

Vægtløftning

 

Nyt fra forretningsudvalget

Rejsegilde i Bengerdhallen omtal

Bokseklubbens arrangement på gymnasiet omtalt

Opfordring til at søge om tilskud i Folkeoplýsningsrådet og Kultur og Trivselsudvalget

Foreningslederaften afholdes 5. november

Ringsted Kommune – budget 2014 vedrørende tilskud til foreninger – besparelse tkr. 15 omtalt

Det nye gymnastikhus, herunder indvielsen omtalt

 

Bordet rundt, herunder status fra afdelingerne

Boksning

     Kommet godt i gang med den nye sæson, mange motionister, kampboksning har 20 medlemmer, klubben har ca. 110 – 115 medlemmer og der er planlagt 2 stævner i den kommende sæson

 

Volley

     Sæsonen er slut og gået som den plejer (tilfredsstillende) – venter spændt på den nye sæson

 

Dame Fodbold

     Er midt i turneringen og indtil nu forløbet tilfredsstillende, flere nye medlemmer mellem 5 og 7 år, svært at skaffe kvalificerede trænere

 

Gymnastik

     Omtalte det nye gymnastikhus, næsten alle hold samlet i huset, mange yngre hold og 20 hjælpetrænere på kursus (12 til 16 år)

 

Herre Fodbold

     Fokus på kontingentrestancer (spillere sendt hjem hvis betaling ikke var foretaget), problem med rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer, siddende bestyrelse ser sig nødsaget til at prioritere opgaverne, svært at rekruttere nye trænere og U-17 holdets samarbejdet med Benløse omtalt.

 

Haltimer

Hans Erik Schacht gav en kort orientering om fordelingsplan og opfordrede endnu engang til at ikke brugte timer blev indrapporteret.

 

Afdelingernes 10 minutter

Karsten fra Badminton gav et fyldestgørende og interessant/godt indlæg om afdelingen, herunder afdelingens visioner om at drive en badmintonafdeling.

 

RIF´s 125 års jubilæum

Strange gav en kort orientering om det hidtidige arbejde, sportslige aktiviteter, lokalafdelingernes opgaver i projektet, økonomi, finansiering og overskudsdeling og organisering og det videre arbejde. Arrangementet afvikles i hallerne den 21. og 22. februar 2015 og receptionen afholdes den 24. februar i Anlægspavillonen.

Afdelingerne bedes snarest mulig oplyse om deres repræsentant, som skal deltage i det videre forløb i projektet – repræsentantens navn skal meddeles til FU/Strange Jacobsen.

 

Facebook og hjemmeside

KE omtalte facebook grupperne og deres berettigelse. Afventer udvikling af hjemmesiden.

 

Møde med lokalpolitikerne i Ringsted Kommune

Der var opbakning til at afvikle et sådan arrangement.

 

Revision af RIF’s love

Der var opbakning til med Strange Jacobsen som tovholder at igangsætte en modernisering af lovene (vedtægterne)

 

Eventuelt

HES orienterede om at der i Folkeoplysningsrådet var en tilskudspulje på tkr. 130 til kurser.

 

Der afholdes ikke flere HB-møder i 2013.

 

FU overvejer afholdelse af et julemøde i 2013.

 

Referat udarbejdet af: Jan Weise Pedersen

 

21-05-2013

Referat ekstraordinær generalforsamling i Ringsted Idrætsforening i Ringsted Sports Centers Mødelokaler 15. maj 2013

 

Formand Kurt Elfving bød velkommen til den 123. generalforsamling i Ringsted Idrætsforening.

 

Valg af dirigent

Mogens Rasmussen blev valgt uden modkandidater og oplyste at generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til vedtægterne.

 

Antal stemmeberettigede medlemmer blev opgjort til 11.

 

Valg af stemmetællere

Mogens Rasmussen blev valgt til at udpege stemmetællere, såfremt behovet var til stede.

 

Formandens beretning for det forløbne år:

 

Begivenheder i 2012.

 

Sportslige:

Vi er kommet godt igennem 2012. Det har været et år med mange aktiviteter.

Og vi opnåede som sædvanlig mange flotte sportsresultater, som vi er stolte af.

Vi er gode ambassadører for Ringsted på landsplan og også i udlandet, hvor vi

er repræsenteret ved mange fine mesterskaber.

 

Det er blevet en positiv trend indenfor R.I.F.  afdelinger at deltage i inden- og

udenlandske stævner. Det giver foruden de sportslige resultater, også deltagernes

kulturelle oplevelser, og så må det fællesskab, der opstår på turene, ikke glemmes.

 

Som eksempel kan jeg nævne Hans, som træner RIF fodbold. Ham mødte jeg tilfældig på posthuset, hvor han skulle sende en modelbil til en træner han kendte i Georgien. Så spurte jeg Hans om han kunne tale russisk? En lille smule svarede han, men det er lettere at tale polsk, som jeg har lært mig selv ved alle de gange jeg har været i Polen med fodbolddrenge!

 

Ved den officielle modtagelse af idrætsudøvere var det i år i Kongrescenteret,

En dejlig oplevelse & mere social samvær og mere plads end i Rådhussalen.

R.I.F. var repræsenteret ved Gymnastikken

 

 

Økonomi og antal medlemmer:

Økonomisk har alle afdelinger ikke undgået små røde streger på bundlinjen.  I betragtning af den økonomiske nedtur vi alle mærker på en eller anden måde, vil det nok være nødvendigt at spænde livremmen ind.

 

Gymnastikafdelingen

Den nye bestyrelse, der blev valgt på gymnastikgeneralforsamling, havde som deres første opgave at gå i gang med at få styr på økonomien, hvor der var et underskud på 140.000,00 kr.

Det har de klaret, samt doneret 75.000,00 kr. til indkøb af redskaber til det nye Gymnastikhus.

Det må man tage hatten af for og det har de klaret med bravur.

 

Nordeafonden har doneret  50.000 kr. til aktiviteter i RIF

Beløbet er fordelt således:

Atletikken 5.000 kr.

Basket 5.000 kr.

Bokserne 10.000 kr.

Damefodbold 5.000 kr.

Gymnastikken 10.000 kr.

Volleyball. 5.000 og

Vægtløfterne 10.000 kr.

Der skal der lyde en stor tak, for det var med til at sætte ekstra aktiviteter i gang

 

Medlemstallet i R.I. F. er 2056 medlemmer og det er en mindre tilbagegang på 52 medlemmer i forhold til året før.

 

Sundhedspolitik i Ringsted:

At gøre ældre borgere sundere (fysisk og mentalt) og at ældre borgere forsat

sikres mulighed for at dyrke idræt i dagtimerne i kommunes haller og gymnastiksale.

 

Integration:

I RIFs. Afd. er der flere drenge og piger med anden etnisk baggrund, der gerne vil være medlem for at dyrke deres sport. Den afdeling, som er den mest populære er fodbold, hvor der er over 100 medlemmer. Når først, der er en kammerat, som er begyndt, trækker det flere med.

 

Gymnastikhus indvies den 17. august 2013. 

Der arbejdes på gymnastikhuset og det er færdigt til den 17. august juni 2013.

Så er den drøm og hård arbejde i mere end 20 år, blevet til virkelighed og skal stå sin prøve

 

Henrik Stribolt, der er RIF repræsentant i den nedsatte følgegruppe, har fulgt hele projektet

og er meget sikker på, at de har fået rettet mange fejl hen af vejen

 

Det er BBP arkitekter, der har opgaven og det har de prøvet før og de har tegnet det

nye gymnastikhus Gøngemosen I Gladsaxe Kommune og det fungerer fint

 

Der er bevilliget penge til forbindelsesgang så de små gymnaster skal ikke rende og fryse.

 

Atletikken

Atletikken kom godt i gang og der var 32 børn der deltog. Det kan vi takke  Martin Damgård & Naomi m. flere. Det var en stor fornøjelse at opleve den store aktivitet børnene lagde for dagen med spring og løb. Der er blevet lovet, at hvis det gik godt, ville man udvide aktiviteten til større børn.

 

Streetbasketbaner

Det vil være en god ide at lave en Streetbasketbane i nærheden af de 2 nye Beachbaner og det vil give en god aktivitet i sommerhalvåret samt tiltrække nye medlemmer til afdelingen, det har man jo set med Beachbanerne.

 

Markedsføringstilskud til arrangementer

Kultur & Trivselsudvalget har afsat 100.000.00 kr. til markedsføring som målretter sig mod events & arrangementer for borgere & virksomheder i Ringsted Kommune.

 

Det beløb burde være mindst på 300.000,00 kr. Der bliver stillet krav om kommunen profileres i forbindelse med aktiviteterne /arrangementerne.

 

Ifølge ” Dyrk Idræt i Ringsted ” er der 13.120 personer, der dyrker idræt i Ringsted Kommunes af ca. 34.000 indbyggere eller næsten hver 3 indbygger. Og det antal indbyggere vil hurtig stige. Og når den nye togforbindelse mellem Ringsted og København bliver færdig, vil man kunne komme til København på en halv time, da togene skal køre 240 km i timen.

Man er gået i gang med arbejdet og det er der mange bilister, der opdager, når de skal passere

Køge Bugt motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd.

 

 

Folkeoplysningsrådet

Ringstedordningen bliver ikke ændret før end 2014 og skal efter 1 år tages op til revurdering

I forbindelse med kommune valg i 2013 er folkeoplysningsrådet også på valg

I forbindelse med budget 2014 har man et ønske yderligere digitalisering så det gøres nemmere at være foreningsleder i Ringsted.

 

Lokalbooking af haller gymnastiksale m.m.

Blanketter: medlemsindberetning, lokaletilskud børneattester m.m.

Samt diverse ansøgninger                                                                                      

 

Jubilæum i 2015:

RIF er 123 år og om 2 år kan vi fejre 125 års jubilæum som skal fejres. Der skal oprettes en jubilæumsfond og der udgives et jubilæumsskrift i forbindelsen med jubilæet. Hvis der er medlemmer, som vil bidrage med indlæg er de meget velkommen til at kontakte formanden.   

 

Synlighed:

En opfordring til afdelinger om, at man skal gøre sig mere synlig. Der er nogle enkelte foreninger, der næsten daglig er i aviserne og dem må vi konkurrere med. Det er ikke svært og har man et Digitalkamera så tag et fotografi og lav en pressemeddelelse med foto vedhæftet på mailen og send til bladene. Er man i tvivl kontakt redaktionen på bladene de giver gerne en hjælpende hånd.

 

Vi skal også blive bedre til at sende vores instruktører og trænere på kursus så de er bedre rustet til at modtage de nye udfordringer, der møder os i fremtiden. Vi er den forening, som har søgt mindst kursusmidler i forhold til det antal medlemmer, vi er i RIF. Man kan godt i afdelingerne afholde kurser for egne trænere & instruktører med udefra kommende undervisere.

 

 

Afsluttende bemærkninger.         

Jeg vil gerne takke alle på Ringsted Sportscenter for et utroligt godt samarbejde

i det forløbne år samt takke bestyrelsen og cafeteriaet for godt samarbejde.

 

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for den store indsats, der er ydet i afdelingerne og vi er meget tilfredse med de resultater, der er opnået.

 

Vi er heldige at have gode og dygtige ledere, som ofrer deres fritid på det frivillige arbejde, tak for en stor indsats.

 

Hermed vil jeg på forretningsudvalgets vegne takke hovedbestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år

 

Der skal også lyde en tak til Kultur & Trivselsudvalget Handelsstandsforeningen og andre i Ringsted for opbakning og økonomisk støtte.

 

Til sidst en stor tak til pressen.

 

P.B.V.

Formand Kurt Elfving

 

 

Kassereren forlagde det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år

Årsrapporten for 2012 som udviste et driftsunderskud på tkr. 9 og en egenkapital på tkr.147 blev grundigt gennemgået og væsentlige poster kommenteret. Det var en yderst dybdegående og professionel gennemgang.

Jan fra Damefodbold spurgte hvad udgifterne til sekretariat og telefongodtgørelse omfattede og fik en forklaring som blev taget til efterretning

 

Efterfølgende blev budgettet for 2013 gennemgået og kommenteret.

 

Årsrapporten og budgettet gav ikke anledning til yderligere spørgsmål og blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

 

Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Uændret kontingent på 15 kr.

Det foreslåede kontingentbeløb på kr. 15 blev godkendt.

 

Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

 

Valg

Næstformand Hans Erik Schacht, genvalgt

Kasserer Hakon Dahm Spliid, genvalgt

Valg af 2 bilagskontrollanter, samt suppleant

Max Nielsen og Jan Larsen blev valgt og suppleant blev Svend Aage Jørgensen

 

Eventuelt

Kurt Elfving orienterede om sin deltagelse i ”1. spadestik-arrangementet” omkring den nye Bengerdshal.

Kurt Elfving oplyste om at badminton på skolerne flytter tilbage til badmintonhallen på idrætsanlægget.

 

Generalforsamlingen blev formelt afsluttet af dirigenten og formanden som i øvrigt takkede for god ro og orden.
   

20-03-2013

Møderapport fra HB møde den 21. februar 2013 Deltagere: Kurt Elfving Hans Erik Schacht Jan Weise Anker Hvidesten Hakon Dahm Spliid Volley Gymnastik Dame Fodbold Boksning Strange Jacobsen Fraværende: Badminton Herre fodbold Basket Vægtløftning Nyt fra forretningsudvalget - Fald i udbetalt kursustilskud ift. året før - Nye regler ifm. uddeling af markedsføringstilskud - Ringsted ordningen – ny principper for udbetaling fra budgetår 2014 - TMS har fået afslag på lokaletilskud - Reklamer i Ringsted Sportscenter – nyt regulativ - Opstart Atletik – initiativ omtalt - Gymnastikafdelingen afholder generalforsamling den 6.3. Bordet rundt, herunder status fra afdelingerne Boksning - Omtale af det senest afholdte stævne, havde været en succes – sæsonen på ”hæld” mangler SM og DM – omtale af de forskellige hold Volley - Det går som det plejer, intet nyt Dame Fodbold - Afholdt generalforsamling i februar, økonomisk underskud på tkr. 10 – svært at rekruttere trænere – opstart af fitnesstræning for kvinder over 35 år Gymnastik Den kommende opvisning blev omtalt – der er i år mange konkurrencehold – Klubmodulsystemet blev omtalt, der var stor interesse for produktet som bl.a. indeholder holdbooking, betalingsmodul og økonomimodul – interesse for at præsentere systemet for andre foreninger – sjippehold under etablering – der er styr på økonomien (overskud på seneste årsregnskab). Haltimer Hans Erik Schacht gav en kort orientering og opfordrede til at ikke brugte timer blev indrapporteret Afdelingernes 10 minutter KE uddelte ”gode råd til pressemeddelelse” – der kommer et indlæg på et senere HB møde RIF´s 125 års jubilæum Strange gennemgik den rapport som arbejdsgruppen havde udarbejdet og der var fuld opbakning til at arbejde videre med oplægget. FU drøfter det på deres næste møde. Der var en del debat om organiseringen og enighed om at finde en projektleder med de rigtige kompetencer. Økonomi Hakon D.S. gennemgik årsregnskab 2012 (overordnet) samt budget 2013 RIF generalforsamling Afholdes den 3. april på Ringsted Sportscenter Pokalindleveringer Skal afleveres til Jan ”Tud” på Ringsted Sportscenter senest 15.3. og det er følgende afdelinger: Gymnastik, Badminton og Boksning. Indstillinger Skal afleveres SENEST 12.3. til FU – enten på kontoret eller til formanden Beretninger Skal afleveres til formanden SENEST 12.3. Medlemsindberetning Strange orienterede om de udfordringer som disse forskellige indberetninger gav – der var en del debat og gode forslag til hvor det kunne administreres Nyt fra kontoret Strange omtalte det igangværende arbejde med den nye hjemmeside som foregår sammen med Ringsted Eventuelt Intet under eventuelt Tak for et godt møde.

06-11-2012

Møderapport fra HB møde den 27. september 2012

 

Deltagere: 

Kurt Elfving

Karsten Hvidesten Trampedach

Rene D. Larsen

Jan Christiansen

Linda Nikolajsen

Hans Erik Schacht

Jan Weise

Anker Hvidesten

Strange Jacobsen

 

Fraværende:

Herre fodbold

Volleyball

Basket

Vægtløftning

Hakon Dahm Spliid

 

Nyt fra forretningsudvalget

-          Første spadestik til det nye gymnastikhus er taget

-          Der er afsat en ramme på tkr. 450 til sammenbygning af gymnastikhuset og hallerne

-          Det nye tiltag om at få genetableret atletikafdelingen havde over en 5 ugers periode gns 30 deltagere

-          Folkeoplysningsrådet lægger op til at Ringstedordningen (tilskud pr. medlem under 25 år) forhøjes fra kr. 235 til kr. 250

-          KE oplyste om en overskudspulje på tkr. 435 som der kunne søges fra

-          Der arbejdes på differencieret udbetaling af tilskud fra Ringstedordningen

-          Herrefodbold har søgt om tkr. 10 fra udviklingspuljen

-          DGI Sjælland evt. sammenlægning blev omtalt

-          Nordea Fondens rammebeløb på tkr. 50 fordeles således: Boksning tkr. 10, Gymnastik tkr. 10, Atletik tkr. 5, Damefodbold tkr. 5, Volleyball tkr. 5, Basket tkr. 5 og Vægtløftning tkr. 10

 

Bordet rundt, herunder status fra afdelingerne

Boksning

-          109 medlemmer, 8 kampboksere, samme antal hold som sidste sæson, stævne den 10. november i Benløse Hallen – alt ser lyst og positivt ud

  

Badminton

-          Blandet opstart, 47 nye ungdomsspillere, andre holdt op, formiddagsbadminton kører bare, 8 betalende senior spillere (for lidt) og samme storsponsorer, Altan DK og DI-BA

  

Dame Fodbold

-          Sommersæson ved at være slut, flere nye medlemmer i aldergruppen 7-10 år, sandkassefodboldarrangementet havde været en succes, 23 seniorspillere (flot), svært at rekruttere nye ledere og trænere

  

Gymnastik

-          Den tidligere konstaterede økonomi er ved at blive genoprettet igen, alle hold er rentable og det har afstedkommet store kontingentstigninger, arbejder på at få reduceret antallet af forældreforeningen.

 

Haltimer

Hans Erik Schacht gav en kort orientering og opfordrede til at ikke brugte timer blev indrapporteret

 

 

Afdelingernes 10 minutter

KE fortalte om sin tid i gymnastikbestyrelsen bl.a. sammen med Lis Lassen (tidligere FU medlem) for 25 år siden og om hvorledes ideen om det nye gymnastikhus blev født dengang og først realiseret nu.

 

 

RIF´s 125 års jubilæum

Strange Jacobsen gav en kort orientering om de tanker som FU havde drøftet omkring RIF’s jubilæum i 2015.

Der blev brainstormet lidt om arrangementet og forslag til aktiviteter.

Konklusion: FU nedsætter en arbejdsgruppe som skal prøve at udarbejde et oplæg/drejebog til HB mødet i februar 2013.

 

 

IT, herunder hjemmesider – facebook

Strange orienterede om RIF’s og foreningernes hjemmesider og de mange forskelligheder. Det er umiddelbart svært at vedligeholde og få en høj grad af ensartethed.

Der kom forslag om at lægge RIF’s hjemmeside ind under Sportscentret. Strange J. tager kontakt til Carl Åge fra Sportscentret med henblik på en der kunne komme realiteter ud af en sådan forslag.

 

Eventuelt

Intet under eventuelt.

 

 

Referat udarbejdet af:  Jan Weise Pedersen

28-03-2012

Referat ordinær generalforsamling i Ringsted Idrætsforening i Ringsted Sports Centers VIP lokaler 28. marts 2012

 

 

Formand Kurt Elfving bød velkommen til den 122. generalforsamling i Ringsted Idrætsforening.

 

Valg af dirigent

Mogens Rasmussen blev valgt uden modkandidater og oplyste at generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til vedtægterne.

 

Antal stemmeberettigede medlemmer blev opgjort til 23.

 

Valg af stemmetællere

Jan ”Tud” (Damefodboldafdelingen) og Per Vinding (Æresmedlem) blev enstemmigt valgt til stemmetællere.

 

Formandens beretning for det forløbne år:

 

RIF

 

Generalforsamling 28.03.2012

 

Ringsted Idrætsforening blev stiftet 24.februar 1890

 

 

Begivenheder i 2011.

 

Sportslige:

Vi er kommet godt igennem 2011. Det har været et år med mange aktiviteter.

Og vi opnåede som sædvanlig mange flotte sportsresultater som vi er stolte af.

Vi er gode ambassadører for Ringsted på landsplan og i udlandet, hvor vi

er repræsenteret ved mange fine mesterskaber.

 

Det er blevet en positiv trend indenfor R.I.F. afdelinger at deltage i inden og

udenlandske stævner, det giver foruden de sportslige resultater, også deltagerne

kulturelle oplevelser, og så må det fællesskab der opstår på turene ikke

glemmes

 

Ved den officielle modtagelse af idrætsudøvere var det i år i Kongrescenteret,

En dejlig oplevelse & mere social samvær og mere plads en i Rådhussalen

R.I.F. var repræsenteret ved Bokserne, Gymnastik & Vægtløfterne.

Foreningslederprisen der ud over æren samt 10.000,00 kr. blev tildelt

Træner Flemming Larsen fra RIF Herrefodbold afd. tillykke med prisen

 

Anne Grete Christensen RIF Damefodbold fik på DBU. årsmøde som tak for sin store indsats Erik Hansen Ungdomslederpris på 10.000,00 kr. tillykke med prisen.

 

Økonomi og antal medlemmer:

Økonomisk har alle afdelinger ikke undgået små røde streger på bundlinjen. I betragtning af den økonomiske nedtur vi alle mærker på en eller anden måde, vil det nok være nødvendigt at spænde livremmen ind. Men som sædvanlig plejer vi at klare det og komme godt igennem.

 

Flere afdelinger har søgt fonde med godt resultat, som hjælper på økonomien. Det er en trend, der vil udvikle sig i alle afdelinger, med at finde de

Fonde, hvor der er størst chance for at komme i betragtning, når der skal uddeles midler. So eksempel herpå er Bjarne Jensens Fond, men der er også mange andre fonde man kan søge.

 

Medlemstallet i R.I. F. er 2096 medlemmer og det er en tilbagegang på 395 medlemmer i forhold til året før, er det Badminton & Gymnastikken, der har mistet flest medlemmer.

 

Sundhedspolitik i Ringsted:

At gøre ældre borgere sundere (fysisk og mentalt) og at ældre borgere forsat

sikres mulighed for at dyrke idræt i dagtimerne i kommunes haller og gymnastiksale.

 

Badminton Afd. 125 medlemmer Gymnastik Afd. 103 medlemmer i hallerne

og på kasernen 38 medlemmer.

 

Integration:

I RIFs. Afd. er der flere drenge og piger med anden etnisk baggrund der gerne vil være medlem for at dyrke deres sport. Den afdeling, der er den mest populære, er fodboldafdelingen. Der har over 100 medlemmer. Når først en kammerat er begyndt trækker det flere med.

 

Kommende opgaver.

 

Gymnastikhus i 2013:

Der arbejdes med et konkret projekt på gymnastikhuset på 944 kvadratmeter

til det nye gymnastikhus på Ringsted Sportscenter til indvielse medio 2013.

 

Det er BBP arkitekter der har fået opgaven har prøvet det før, de har tegnet det

nye gymnastikhus Gøngemosen I Gladsaxe Kommune og fungere fint

 

Etablering af forbindelsesgang så de små gymnaster skal ikke rende og fryse

skal nok blive til noget, man vil da ikke bygge et så stort projekt uden forbindelsesgang.

 

Gymnasterne håber meget på, at projektet gennemføres så man slipper for at skulle uden for kommunen og leje halplads.

 

Husk på at der er kommunalvalg i 2013 så plejer politikerne at være flink

 

Leg & Bevægelse

Er blevet en stor succes, når man ser, hvordan de små unger trives og er glade i den gamle gymnastiksal på kasernen. Der er proppet med redskaber og der får ungerne brugt al deres energi under Martin Damgårds ledelse og den ide er så god, at andre idrætsforeninger i Skotland har kopieret.

 

Streetbasketbane:

Det vil være en god ide at lave en Streetbasketbane i nærheden af de 2 nye Beachbaner og det vil give udnyttelse af området.

 

I den forbindelse kan jeg oplyse, at interessen for de nye kunststofbaner er meget stor, så jeg bliver jævnlig kontaktet af udenbys klubber, der vil høre om der er mulighed for om man kan leje en af banerne, Så henviser jeg til Ringsted Sportscenter.

Kunststof baner levetid er 12 år.

 

Markedsføring:

Der er afsat en på100.000,00 kr. til intern markedsføring i Ringsted Kommune

Der er allerede brugt 40.000,00 kr. af puljen det når man ikke langt med

I RIF vil vi arbejde på at beløbet hæves til 300,000,00 kr. så der blive en god forretning for Ringsted Kommune.

 

Ifølge ” Dyrk Idræt i Ringsted ” er der 13.120 personer, der dyrker idræt

blandt Ringsted Kommunes ca. 34.000 indbyggere eller næsten hver 3 indbygger. Og det antal indbyggere vil hurtig stige. Ringsted har de laveste huspriser på Sjælland og når den nye togforbindelse mellem Ringsted og København bliver færdig, vil man kunne komme til København på en halv time togene skal køre 240 km i timen.

 

Pokal:

Der arbejdes på at finde en erstatning til den Danske Bank Vandrepokal.

 

Folkeoplysningsrådet:

Der har man drøftet muligheden af, at det beløb man får udbetalt fra Ringstedordningen kunne fordeles på en anden måde. Det kunne f.eks. være at børn fra 0 til 3 år fik 50 % af det nuværende beløb og fra 3 til 6 år 75 % af beløbet og fra 6 til 12 år fik 125 % af beløbet og fra 12 til 20 år

200 % af beløbet og fra 20 til 25 år 100 % af beløbet.

Tanken bag projektet var at aktivere flere unge fra 12 til 20 år samt en støtte til de afd., der træner fra 12 til 20 år.

 

Jubilæum i 2015:

RIF er 122 år og om 3 år kan vi fejre 125 års jubilæum som absolut skal fejres. Der oprettes en jubilæumsfond og der udgives et jubilæumsskrift i forbindelsen med jubilæet. Hvis der er medlemmer, som vil bidrage med indlæg er de meget velkommen til at kontakte formanden.

 

Synlighed:

En opfordring til afdelinger om, at man skal gøre sig mere synlig, der er nogle enkelte foreninger der næsten daglig er i aviserne, dem må vi konkurrere med, det er ikke svært har man et Digitalkamera tag et fotografi og lav en pressemeddelelse med foto vedhæftet på mailen og send til bladene

 

Vi skal også blive bedre til at sende vores instruktører og trænere på kursus så de er bedre rustet til at modtage de nye udfordringer, der møder os i fremtiden. Vi er den forening, som har søgt mindst kursusmidler i forhold det antal medlemmer vi er i RIF.

 

Afsluttende bemærkninger.

Jeg vil gerne takke alle på Ringsted Sportscenter for et utroligt godt samarbejde

i det forløbne år samt takke bestyrelsen og cafeteriaet for godt samarbejde.

 

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for den store indsats, der er ydet i afdelingerne og vi er meget tilfredse med de resultater, der er opnået.

 

Vi er heldige at have gode og dygtige ledere, som ofrer deres fritid på det frivillige arbejde, tak for en stor indsats.

 

Hermed vil jeg på forretningsudvalgets vegne takke hovedbestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år

 

Der skal også lyde en tak til Kultur & Trivselsudvalget Handelsstandsforeningen og andre i Ringsted for opbakning og økonomisk støtte.

 

Til sidst en stor tak til pressen.

 

 

Kasseren forlagde det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år

Årsrapporten for 2011 som udviste et driftsoverskud på tkr.1 og en egenkapital på tkr.151 blev grundigt gennemgået og væsentlige poster kommenteret. Det var en yderst dybdegående og professionel gennemgang.

 

Efterfølgende blev budgettet for 2012 gennemgået og kommenteret.

 

Årsrapporten og budgettet gav ikke anledning til spørgsmål og blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

 

Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Uændret kontingent på 15 kr.

Det foreslåede kontingentbeløb på kr. 15 blev godkendt.

 

Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

 

Valg

 

                      Formand Kurt Elfving, genvalgt

                      Næstformand Hans Erik Schacht, ikke på valg

                      Kasserer Hakon Dahm Spliid, ikke på valg

                      Sekretær Jan Weise Pedersen , genvalgt

                      Forretningsudvalgsmedlem Anker Hvidesten, genvalgt

                      Valg af 2 bilagskontrollanter, samt suppleant

                      Max Nielsen og Jan Larsen blev valgt og suppleant blev

Svend Aage Jørgensen

 

Eventuelt

Anker Hvidesten kom med en opfordring til foreningslederne om at have fokus på reglerne omkring børneattesterne og hvis der var udeståender, så få bragt det i orden.

 

Pokaloverrækkelse

Følgende modtog pokaler:

 

                      RIF’s jubilæumspokal – Teddy (gymnastik)

 

                      RIF’s ungdomslederpokal – Jimmy Andersen(badminton)

 

                      Teilmann’s boksepokal – Mikkel Dreyer Larsen (boksning)

 

                      Jyske Bank’s pokal – Kurt Elfving (RIF)

                     

Forinden overrækkelsen blev der udtalt pæne ord af dels formanden og dels afdelingsdirektøren fra Jyske Bank.

 

 

Generalforsamlingen blev formelt afsluttet af dirigenten og formanden som i øvrigt takkede for god ro og orden.                  

15-02-2012

Anlægspavillonen

TVÆRLLE 5

4100  RINGSTED 

e-mail: info@ringsted-if.dk

 
 
 
 

Referat HB-møde onsdag den 8. februar 2012 – referent: Jan Weise Pedersen 

Deltagere: FU, Badminton, Volley, Damefodbold, Herrefodbold , Basket, Gymnastik og Vægtløftning.

Afbud/Fraværende: Boksning og Hans Erik Schacht (FU) 

Gæst: Marius Byriel, Kultur- og Trivselsforvaltningen 
 

Nyt fra forretningsudvalget ved formanden 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indlæg ved Marius Byriel, Kultur- og Trivselforvaltningen 

Marius Byriel (MB) havde valgt at kigge i krystalkuglen for årene 2012 og 2013 og fortælle lidt om de projekter vedrørende idræt og fritid som var på tegnebrættet eller allerede igangsat. 

Marius omtalte følgende projekter/opgaver: 

      Kærhave Skovprojek

      Etablering af ny hal ifm. Gymnasiet

      Gymnastikhuset

      Helhedsplan for udbygning af Ringsted Sportscenter

      Fritids-, Idræts- og sundhedspolitikkerne

      Elektronisk lokalestyring (booking)

      Basisfaciliteter i „landsbyerne“

      Synlighed omkring foreningslivet

      Fremtidigt samarbejde mellem Ringsted Kommune og foreningerne

      Markedsføringsbidrag og verserende sager, bl.a. TMS, Herrefodbold mfl. 

Marius gav en fyldesgørende orientering om ovennævnte opgaver og svarede på spørgsmål. 

Et godt, kompetent og proffesionelt indlæg – tak til Marius  
 

Nyt fra afdelingerne 

 
 

Halfordeling 

I HES fravær gav Anker H en orientering. 
 

Økonomi – regnskab 2011 

Kasseren gav en kort orientering om det ureviderede regnskabsresultat og balancen samt forslag til budget 2012. På den kommende generalforsamling bliver der foretaget en dyberegående gennemgang. 
 

Generalforsamling den 28. marts 2012 

Dagsorden udsendes iht. Vedtægterne. Anker H orienterede om at det var Kurt E. 25. generalforsamling som formand. 
 

Pokalindleveringer og indstillinger 

Ovennævnte  (pokaler og indstillinger) indleveret til kontoret eller Tud senest 12. marts. 

Følgende pokaler indleveres: 

      Boksepokal (senest Line Thygesen)

      Ungdomslederpokal (senest Mikkel D. Larsen)

      Jubilæumspokal (senest Morten Svendsen) 
 

Beretninger fra afdelingerne 

Indleveres til Kurt Elfving senest 12. marts. 
 

Nyt fra kontoret 

Manglende medlemsindberetninger til DGI fra Badminton og H.fodblod.

Badminton, boksning, basket mangler at lægge link til RIFs hjemmeside.

Vimpler sælges til favorable priser – kontakt Anker H.

21. februar er der repræsentantskabsmøde i Ringsted Idrætsunion.

Da der er ændringer i valg proceduren er det vigtigt, at der er stort fremmøde, og der stilles med emner. 

 Eventuelt 

Herrefodbold har fået ny spilledragt – helt i blåt og i forbindelse med opstart af sæsonen flere nye spillere.

  
 
 
 
 

01-02-2012


 
Din browser understøtter muligvis ikke visningen af dette billede.  
 

Anlægspavillonen

TVÆRLLE 5

4100  RINGSTED 

e-mail: info@ringsted-if.dk

 
 
 
 

Referat HB-møde onsdag den 5. oktober 2011 – referent: Jan Weise Pedersen 

Deltagere: FU, Badminton, Volley, Damefodbold, Herrefodbold og Boksning.  

Afbud/Fraværende: Gymnastik og Basket/Vægtløftning uden afbud 
 

Nyt fra forretningsudvalget ved formanden 

 • Orienterede om gymnastikhussagen på kasernen – godt samarbejde med H. Hvidesten og Marius B (byrådsmedlem og embedsmand fra kultur og idræt)
 
 • Møde med Kultur- og Trivselsudvalget – ny idræts- og fritidspolitik
 
 • KE deltager i en inspirationskonference den 6.10. i Odens (muligheder i den nye folkeoplysningslov)
 
 • Folkeoplysningsrådet holder møde den 10.11.
 
 

Nyt fra afdelingerne 

 • Badminton – kommet godt i gang – formiddagsholdene fyldt op – går fint med ungdomsafdelingn – seniorafdelingen ok – opgradere på skolerne
 • Boksning – går generelt godt – vundet en guldmedalje – turneringskampene kommet godt igang – motionsholdene er populære – ventelister hos pigerne
 • Damefodbold – sæsonen nærmer sig sin afslutning – gået rimeligt – mange nye medlemmer (20) – problem med at skaffe frivillige til servering m.m. til landbofesten i den kommende weekend.
 • Volley – 3 tyrkerpiger – orienterede om holdsituationen – den udendørs bane har været meget våd i sommer grundet den megen regn.
 
 

Haltimer 

HES opfordrede til at udbrugte timer blev indrapporteret, således at andre foreninger kunne udnytte disse. 
 

Projekt „klapp på skulderen“ 

Nordea Fonden havde pr. brev meddelt RIF at „projekt kvartalsvis idrætspris“ ikke var indstillet til bevilling.

Fonden så positivt på  ansøgning til målrettet formål eller aktivitet i RIF.

Nye ideer efterlyses – i så fald bedes de fremsendes til FU som vil behandle disse. 
 

Orientering om Sdr. Park foreningsdag 

KE gav en orientering om afholdelsen af foreningsdagen som generelt var forløbet godt. 
 

Nyt fra kontoret 

Kandidater til årets idrætslederpris – ansøgning indgives til Ringsted Kommune senest 1.11. 

Ansøgning til årets idrætskommune – deadline 8.11. 

Omtalte børneattester – pdf-fil udfyldes 

DGI – sammenlægning – ansættelse af fælles medarbejder 
 

Afdelingernes 10 minutter - Herrefodbold 

Claus gav et levende og inspirende indlæg om fodboldafdelingens historie gennem mange år.

Ungdomsafdelingen har i dag ca. 350 medlemmer – 2 divisionsungdomshold (U17 og U19).

Seniorafdelingens bedste hold ligger i danmarksserien (midterplacering) og spiller mod fynske og jyske hold.

Claus fortalte lidt om klubbens organisation og sportslige mål – man har et mål om at være i 2. division i 2015.

For at styrke organisationen tilstræber man at ansætte en fuldtids forretningsfører som bl.a. skal aflaste bestyrelsen i deres arbejde.

Fremadrettet har man et ønske om at flytte klubhuset ud til stadion ved pigerne

Claus oplyste slutteligt om de udfordringer man havde omkring valg til bestyrelsen i 2012. 

Tak for et godt og positivt indlæg  
 

Eventuelt 

Kunststofbanerne fungerede fint – forventet levetid ca. 12 år, måske mindre idet de mange ikke foreningsfolk ikke behandler banen med omhu.  
 

   
 

   
 
 
 
 

               

                             

    
   
   
   
   
   
   
   
   

      

06-04-2011

 

Referat ordinær generalforsamling i Ringsted Idrætsforening i Ringsted Sports Centers VIP lokaler 30.3.2011

 

 

Formand Kurt Elfving bød velkommen til den 121. generalforsamling i Ringsted Idrætsforening.

 

Valg af dirigent

Mogens Rasmussen blev valgt uden modkandidater og oplyste at generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til vedtægterne.

 

Antal stemmeberettigede medlemmer blev opgjort til 27.

 

Valg af stemmetællere

Linda Vingaa (badmintonafdelingen) og Tonni Holst (badmintonafdelingen) blev enstemmigt valgt til stemmetællere.

 

Formandens beretning for det forløbne år

Ringsted Idrætsforening blev stiftet 24.februar 1890

RIF er 121 år og om 4 år kan vi fejre 125 års jubilæum

Sikken en fest og det skal fejres med pomp og pragt

 

Vi er nu kommet godt igennem 2010. Det har været et år med mange aktiviteter.

Og vi opnåede som sædvanlig mange flotte sportsresultater som vi er stolte af.

Vi er gode ambassadører for Ringsted på landsplan og i udlandet hvor vi

er repræsenteret ved verdensmesterskab, europamesterskab og nordiske

mesterskaber.

 

Det er blevet en positiv trend indenfor R.I.F.  afdelinger at deltage i inden – og

udenlandske stævner, det giver foruden de sportslige resultater, også deltagerne

kulturelle oplevelser, og så må det fællesskab der opstår på turene  ikke

glemmes

 

Økonomisk har alle afdelinger  ikke undgået små røde streger på bundlinien og i betragtning af den økonomiske nedtur vi alle mærker på en eller anden måde, vil et lille snit med sparekniven her & der, så skal vi nok klare det

Derimod har flere afdelinger søgt fonde med godt resultat, det hjælper på økonomien & det er et trend der vil udvikle sig i alle afdelinger, med at finde de

Fonde hvor der er størst chance for at komme i betragtning når der skal uddeles midler Bjarne Jensens Fond har givet fondsmidler til Herrefodbold & Volleyball

10.000 kr. til hver afd.

 

Medlemstallet i R.I. F. er 2491 medlemmer og   det er en fremgang på 191 nye medlemmer i forhold til året før, det er Gymnastikken & Damefodbold der har fået de fleste nye medlemmer, men alle afd. har en mere eller mindre fremgang.

 Det kan vi være stolte af der er en medlems fremgang på små 10 % ,når man hører at de fleste idrætsforeninger  har haft en mindre tilbagegang i antal medlem,men hvad er årsagen det er  at RIFs afdelinger har de bedste instruktører,trænere m.m.

 

 

Kunstgræsbaner

Dem har man ønsket i mange år, men nu er de  der til stor glæde for alle der spiller fodbold i Ringsted & opland Der er en aktivitet på kunstgræsbanerne

fra kl. 08 morgen til kl. 22.00 siger Viceborgmester Svend Jacobsen der bor på

lige overfor banerne

 

Streetbasketbane

Det vil være en god ide at lave en Streetbasketbane i nærheden  af de 2 nye

Beachbaner det vil give udnyttelse af området

 

Gymnastikhus i 2012

 

Der arbejdes med et  konkret projekt på gymnastikhuset  på 900  kvadratmeter

der er indledt en dialog med Lokale og Anlægsfonden for at få de 11,5 millioner

til at yngle så man får 15 millioner til det nye gymnastikhus på Ringsted Sportscenter  til indvidelse medio 2012                                                                         Flere byrådspolitiker støtter det nye gymnastikhus der skal være til gavn for byens mange gymnaster & samtidig frigive  haltider i de øvrige haller til de mange andre sportsgrene

 

Leg & Bevægelse

Er blevet en stor succes, når man ser hvordan de små unger trives og er glade i den gamle gymnastiksal på kasernen, der er proppet med redskaber, der får ungerne brugt al deres energi under Martin Damgårds ledelse og den ide er så god at  andre idrætsforeninger har kopieret den

 

 

Kultur &Trivselsudvalget

Har besluttet at der skal spares 50 % på Ringstedordningen 2011 & 2012

Men ved en forhandling med udvalget har Folkeoplysningsrådet fået reduceret

så besparelsen bliver på 5 % på Ringstedordningen mod til gengæld at finde

besparelser på andre områder og det bliver redskabspuljen med flere hvor

der ingen penge er til rådighed men stadigvæk er der mulighed for at søge midler på 5 % puljen                                                                                                        

 

 

DGI

De to landsforeninger DGI Roskilde og DGI Vestsjælland sammenlægges

Det vil nok betyde det samme som ved kommune sammenlægningen  hvor vi fik

Regionerne og hvad fik vi ud af det, flere chefer – mange møder – mindre

service – og længere afstande og det samme vil også ske her

 

Ringsted Møntklub fejrer 40 års jubilæum i anlægspavelionen ved den lejlighed fik RIF overrakt et RIF emblem med RIF logo på i 14 karats guld og bærer

følgende tekst 2 -12 – 1917 og det er fremstillet af Kongelig Hofjuveler

Bernhard Heitz København Mester fra 1893 – 1937

Tusind tak for det smukke emblem til Ringsted Møntklub

 

Ifølge ” Dyrk  Idræt i Ringsted ” er der 13120 personer, der dyrker idræt

blandt Ringsted Kommunes ca. 34.000 indbyggere eller næsten  hver 3 indbygger

 

Det er  blevet et hit at dyrke motion:

Det ses bla.  af alle de motionsrum der er skudt frem  de senere år lige fra

plejehjem , skoler m.m. det er sundt og giver en god kondition og et godt humør

det gælder unge og ældre.

 

Vi skal også blive bedre til at sende vores instruktører og trænere på kursus

så de er bedre rustet til at modtage  de nye udfordringer der møder os i fremtiden der er masser af penge i Unionen kasse så det er bare at komme i gang

 

Ved den officielle modtagelse af idrætsudøvere på rådhuset, var R.I.F. repræsenteret ved Gymnastikken & Bokserne samt Foreningslederprisen

der ud over æren  samt 10.000 kr. blev tildelt Formanden for Damefodbold

Jan Christiansen tillykke Tud det har du fortjent, ved behandling af indstillingerne til Foreningslederprisen i Folkeoplysningsrådet var alle

var alle enig om det skulle være Tud

 

Danske Bank Vandrepokal blev den 13. 03.2010  uddelt for 20. gang Det var sidste gang pokalerne blev uddelt   Der arbejdes på, at finde en løsning i nærmeste fremtid til erstatning for den gamle

           

Jeg vil gerne takke alle på Ringsted Idrætsanlæg for et utroligt godt samarbejde

i det forløbne år samt takke haludvalget  og cafeteriaet for godt samarbejde

 

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for den store  indsats der er ydet i afdelingerne og vi er meget tilfredse med de resultater der er opnået

 

Vi er heldige at have gode og dygtige ledere som ofrer deres fritid på det frivillige arbejde,  tak for en stor indsats

 

Hermed vil jeg på forretningsudvalgets vegne takke hovedbestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år

 

Der skal også lyde en tak til Kultur & Trivselsudvalget Handelsstandsforeningen  og andre i Ringsted for opbakning og økonomisk støtte

 

Til sidst en stor tak til pressen

 

Kasseren forlagde det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år

Årsrapporten som udviste et driftsunderskud på tkr.6 og en egenkapital på tkr.149 blev gennemgået og væsentlige poster kommenteret.

 

Efterfølgende blev budgettet for 2011 gennemgået og kommenteret.

 

Årsrapporten og budgettet gav ikke anledning til spørgsmål og blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

 

Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Uændret kontingent på 15 kr.

Det foreslåede kontingentbeløb på kr. 15 blev godkendt.

 

Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

 

Valg

 

                      Formand Kurt Elfving, ikke på valg

                      Næstformand Hans Erik Schacht, modtog genvalg

                      Kasserer Hakon Dahm Spliid, modtog genvalg

                      Sekretær Jan Weise Pedersen , ikke på valg

                      Forretningsudvalgsmedlem Anker Hvidesten, ikke på genvalg

                      Valg af 2 revisorer, samt revisorsuppleant

                      Max Christensen og Jan Christiansen blev valgt og suppleant blev

Jan Larsen

 

Eventuelt

Ingen spørgsmål

 

Pokaloverrækkelse

Følgende modtog pokaler

 

                      RIF’s jubilæumspokal – Morten Svendsen (gymnastik)

 

                      RIF’s ungdomslederpokal – Mikkel D. Larsen (boksning)

 

                      Teilmann’s boksepokal – Line Thygesen (boksning)

 

                      Jyske Bank’s pokal – Claus Sâllberg (fodbold)

 

                      Æresmedlem i RIF – Linda Vingaa (badminton)

 

Forinden overrækkelsen blev der udtalt pæne ord af dels formanden og dels afdelingsdirektøren fra Jyske Bank

 

Eventuelt

Ingen spørgsmål

 

Generalforsamlingen blev formelt afsluttet af dirigenten og formanden som i øvrigt takkede for god ro og orden.                                                                                                                                            

 

 

 

 

14-03-2011

Hovedbestyrelsesmøde 02.02.2011

14-03-2011

 

 

 

Anlægspavillonen

TVÆRLLE 5

4100  RINGSTED

 

e-mail: info@ringsted-if.dk


 

 

 

Referat HB-møde onsdag den  2. februar 2011 – referent: Jan Weise Pedersen

 

Deltagere: FU, Damefodbold, Boksning, Badminton, Herrefodbold og Basket

 

Afbud/Fraværende: Atletik, Volleyball, Cricket, Gymnastik og Vægtløfterne – FU: Ingen

 

 

Nyt fra formanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra afdelingerne

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi, budget og kontingent 2011-02-04

 

Årsregnskab 2010 og budget 2011, herunder kontingent i udkast, blev kort gennemgået i hovedposter. Detaileret gennemgang sker på generalforsamlingen

 

 

RIF’s generalforsamling

 

Afvikles den 30. marts 2011 – indbydelse udsendes senere

 

 

Pokalindleveringer og indstillinger

 

Følgende pokaler skal indleveres til kontoret eller TUD i Ringsted Hallen senest 7.3. – Jubilæumspokalen, pt. Hos Henrik Stribolt, Ungdomslederprisen, pt. Hos Jesper Nielsen og Boksestatuetten, pt. Hos Morten Bernhard.

 

Nye indstillinger skal afleveres senest 7.3. til kontoret.

 

 

Beretninger fra afdelingerne

 

Skal afleveres senest 7.3. til Kurt Elfving  

 

 

Nyt fra kontoret

 

Orienterede om Projekt Frivillig som afholder et orienteringsarrangement den 9.3. i Knud Lavard Centret – Badmintonafdelingens hjemmeside mangler link over til hovedafdelingens hjemmeside

 

 

Afdelingernes 10 minutter - Badminton

 

Formanden – Karsten H. Trampedach gav et interessant og yderst professionelt indlæg omhandlende: Hvad er badminton – Hvor spiller man badminton – Hvem spiller badminton. Det var et spændende indlæg som var en god afslutning på en god mødeaften – tak for det Karsten.

 

 

Eventuelt

 

Hans Erik Schacht orienterede kort om halfordeling – Tud forspurgte til status på etablering af atletikafdelingen og formanden orienterede om at initiativet var gået død – spørgsmål til status på etablering af en streetbasketbane (lever endnu)

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

17-10-2010

Referat HB-møde onsdag den  29. september 2010

 

Deltagere: FU, Damefodbold, Boksning, Badminton, Basket, Herrefodbold og Gymnastik

 

Afbud/Fraværende: Atletik, Volleyball, Cricket, og Vægtløfterne – FU: Ingen

 

 

Nyt fra formanden

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra afdelingerne

 

 

 

 

 

 

 

Ringsted kommunes spareplaner – budget 2011

 

Som følge af generelle besparelser skal Ringsted-ordningen bidrage med ca. 1 mio. kr. – Foreningerne vil i samråd med formanden udarbejde et læserbrev i Dagbladet

 

Indstillinger vedr. Nyt koncept for Danske Bank pokaler

 

Foreningerne anbefaler at formanden tage kontakt til filialchefen i Danske Bank og foreslår at den hidtige ordning fortsætter

 

Puljeansøgninger fra folkeoplysningsrådet – sidste frist 2.11.2010

 

Ansøgninge til ovennævnte pulje som udgør ca. 650 – 710 tkr. bedes indsendt snarest.

 

Nyt fra kontoret

 

Indbrud på kontoret blev omtalt – børneattester er ok – skrivelse omhandlende „årets foreningsleder“ og kandidater bedes indsendt

 

Afdelingernes 10 minutter - Boksning

 

Formanden - Svend Aage Jørgensen gav et interessant og yderst professionelt indlæg omhandlende bokseregler primært på amatørniveau. Det var et spændende indlæg som var en god afslutning på en god mødeaften – tak for det Svend Aage.

 

Eventuelt

 

Intet under dette punkt

22-04-2010

05-04-2010

Referat ordinær generalforsamling i Ringsted Idrætsforening i Ringsted Hallernes VIP lokaler 30.3.2010

 

Formand Kurt Elfving bød velkommen til den 120. generalforsamling i Ringsted Idrætsforening.

 

Valg af dirigent

 

Mogens Rasmussen blev valgt uden modkandidater og oplyste at generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til vedtægterne.

 

Antal stemmeberettigede medlemmer blev opgjort til 22.

 

Valg af stemmetællere

 

Lis Lassen (gymnastikafdelingen) og Tonni Holst (badmintonafdelingen) blev enstemmigt valgt til stemmetællere.

 

Formandens beretning for det forløbne år

 

Ringsted Idrætsforening blev stiftet 24.februar 1890

RIF fejrer 120 års jubilæum i år

 

Vi er nu kommet godt igennem 2009. Det har været et år med mange aktiviteter.

Og vi opnåede som sædvanlig mange flotte sportsresultater som vi er stolte af.

Vi er gode ambassadører for Ringsted på landsplan og i udlandet hvor vi

er repræsenteret ved verdensmesterskab, europamesterskab og nordiske

mesterskaber.

 

Det er blevet en positiv trend indenfor R.I.F.  afdelinger at deltage i inden – og

udenlandske stævner, det giver foruden de sportslige resultater, også deltagerne

kulturelle oplevelser, og så må det fællesskab der opstår på turene  ikke

 glemmes

 

Økonomisk har alle afdelinger  ikke undgået små røde streger på bundlinien og i betragtning af den økonomiske nedtur vi alle mærker på en eller anden måde vil et lille snit med sparekniven her & der så skal vi nok klare det

Derimod har flere afdelinger søgt fonde med godt resultat, det hjælper på økonomien & det er et trend der vil udvikle sig i alle afdelinger, med at finde de

Fonde hvor der er størst chance for at komme i betragtning når der skal uddeles midler

 

Medlemstallet i R.I. F. er 2301   medlemmer og   det er en fremgang på 129 medlemmer i forhold til året før, det er Gymnastikken der har fået de fleste nye medlemmer.

 

RIF atletik afd. har ligget i dvale en del år, vi har fået mange henvendelser fra mange børn & unge der gerne vil dyrke atletik, vi har redskaberne for at starte afdelingen op men vi mangler nogle folk der har tid & lyst til at påtage sig den opgave at være med i en bestyrelse, der er to personer der har meldt sig men det

ville være dejligt hvis man kunne finde 3 – 4  personer der vil påtage sig opgaven

at være med i den nye bestyrelse så børn & unge m. fl.  kunne komme i gang med at dyrke atletik, det kan være at pressen kan hjælpe til.

 

Kunstgræsbaner

Dem har man ønsket i mange år, men nu er de  der til stor glæde for alle der spiller fodbold i Ringsted & opland Der er en aktivitet på kunstgræsbanerne i alle ugens 7 dage ,en stor tak til Ringsted Kommune, det vil styrke interessen for at spille fodbold i de næst mange år. Det er givet at RIF dame & herrefodbold

vil få  flere medlemmer med de muligheder, at man kan spille fodbold hele året

og afvikle kampe på banerne

 

Ringsted Bokseklub 90 jubilæum den 1 december 20010

Det vil blive fejret med et stort stævne ultimo november i Benløse Hallen

Reception den 1 december i klubbens lokaler på Rugvænget  10

 

RIF Wolleyball afdeling blev 40 år den 11 mats 2010 tillykke med dagen

Dagen festligholdes i forbindelse med indvielse af de 2 nye beachbaner

i begyndelse af maj måned 2010

 

Gymnastikhus i 2011

 

Der arbejdes med et  konkret projekt på gymnastikhuset om der kan søges lån

Flere byrådspolitiker støtter det nye gymnastikhus der skal være til gavn for byens mange gymnaster & samtidig frigive  haltider i de øvrige haller til de mange andre sportsgrene

 

Leg & Bevægelse

Er blevet en stor succes, når man ser hvordan de små unger trives og er glade i den gamle gymnastiksal på kasernen, der er proppet med redskaber, der får ungerne brugt al deres energi under Martin Damgårds ledelse

 

 

Kultur &Trivselsudvalget

Indkalder til udvalgsmøde for at få belyst spørgsmål  om etablering af et

Gymnastikhus på kasernen

 

RIF Gymnastik

Har fået 2 gymnaster  Thomas & Kent på  Herrelandslandsholdet & derudover er Morten Jensen – Anders Møller & Lukas Rasmussen   kommet på Mixholdet

Ved jyske mesterskaber hvor både 1 & 2 holdet  fik guld                                                                                                         

 

RIFs afdelinger er blevet mere flittige til at sende en ansøgning til puljerne under Folkeoplysningsrådet & det har givet bonus

 

Ifølge ” Dyrk  Idræt i Ringsted ” er der 13120 personer, der dyrker idræt

blandt Ringsted Kommunes ca. 34.000 indbyggere eller næsten  hver 3 indbygger

 

Det er  blevet et hit at dyrke motion:

Det ses bla.  af alle de motionsrum der er skudt frem  de senere år lige fra

plejehjem , skoler m.m. det er sundt og giver en god kondition og et godt humør

det gælder unge og ældre.

 

Vi skal også blive bedre til at sende vores instruktører og trænere på kursus

så de er bedre rustet til at modtage  de nye udfordringer der møder os i fremtiden vi er den forening der modtager det mindste kursustilskud fra Unionen pr medlen

 

Ved den officielle modtagelse af idrætsudøvere på rådhuset, var R.I.F. repræsenteret ved Marga  Jørgensen & Henrik Guldager Nielsen Vægtløfterne

 

Danske Bank Vandrepokal blev den 13. marts uddelt for 20. gang Det var sidste gang pokalerne blev uddelt   Hvordan det bliver til næste år vides endnu ikke Der er aftalt et møde med  Direktør Jens Peder Jensen & undertegnede  hvor vi prøver at finde på noget nyt, det var  et hyggeligt arrangement, med ændringer i traditionerne . Danske Bank skal have en stor tak for arrangementet, der er et væsenligt klap på skulderen til vore ildsjæle der udfører et stort arbejde i RIF

           

Jeg vil gerne takke alle på Ringsted Idrætsanlæg for et utroligt godt samarbejde

i det forløbne år samt takke haludvalget  og cafeteriaet for godt samarbejde

 

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til sige tak for den store  indsats der er ydet i afdelingerne og vi er meget tilfredse med de resultater der er opnået

 

Vi er heldige at have gode og dygtige ledere som ofrer deres fritid på det frivillige arbejde,  tak for en stor indsats

 

Hermed vil jeg på forretningsudvalgets vegne takke hovedbestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år

 

Der skal også lyde en tak til Kultur & Trivselsudvalget Handelsstandsforeningen  og andre i Ringsted for opbakning og økonomisk støtte

 

Til sidst en stor tak til pressen

 

                         

Der var ingen spørgsmål til beretningen som blev enstemmigt godkendt

 

Kasseren forlagde det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år

 

Årsrapporten som udviste et driftsunderskud på tkr.13 og en egenkapital på tkr.153 blev gennemgået og væsentlige poster kommenteret.

 

Efterfølgende blev budgettet for 2011 gennemgået og kommenteret.

 

Årsrapporten og budgettet gav ikke anledning til spørgsmål og blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

 

Fastsættelse af kontingent for det kommende år

 

I budgettet var indregnet en kontingentstigning på kr. 5 pr. medlem til i alt 15 kr.. Stigningen var forslået af FU og havde været forelagt på seneste HB-møde uden kommentarer.

 

Det foreslåede kontingentbeløb på kr. 15 blev godkendt.

 

Behandling af indkomne forslag

 

Der var ingen indkomne forslag

 

Valg

 

                      Formand Kurt Elfving, modtog genvalg

                      Næstformand Hans Erik Schacht, ikke på valg

                      Kasserer Hakon Dahm Spliid, ikke på genvalg

                      Sekretær Jan Weise Pedersen , modtog genvalg

                      FU-medlem Ib Striboldt, ønsker ikke genvalg

                      Anker Hvidesten modtog valg

                      Valg af 2 revisorer, samt revisorsuppleant

                      Max Christensen og Jan Christiansen blev valgt og suppleant blev

Jan Larsen

 

Pokaloverrækkelse

 

Følgende modtog pokaler

 

                      RIF’s jubilæumspokal – Henrik Striboldt (gymnastik)

 

                      RIF’s ungdomslederpris – Jesper (fodbold)

 

                      Teilmann’s boksepokal – Morten Bernhard (boksning)

 

                      Jyske Bank’s pokal – Sv. Aage Jørgensen (boksning)

 

Forinden overrækkelsen blev der udtalt pæne ord af dels formanden og dels afdelingsdirektøren fra Jyske Bank

 

Eventuelt

 

Ingen spørgsmål

 

K. Elfving overrakte Ib Striboldt et par gaver for lang og tro tjeneste i RIF’s regi. Og gav udtryk for at han ville blive savnet dels for sin store viden om idrætten i Ringsted og dels for sin personlighed som altid har været stille, rolig og med stor respekt omkring hans person.

 

Generalforsamlingen blev formelt afsluttet af dirigenten og formanden som i øvrigt takkede for god ro og orden.

 

Jan Weise Petersen

referent                                                                           

03-02-2010

Referat HB-møde onsdag den  3. februar 2010

 

Deltagere: FU, Damefodbold, Volleyball, Boksning og Gymnastik

 

Afbud/Fraværende: Herrefodbold, Atletik, Cricket, Basket, Badminton og Vægtløfterne – FU: Hakon, Ib og Hans Erik

 

 

Nyt fra formanden

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra afdelingerne

 

 

 

 

 

 

Økonomi

 

I kasserens fravær gav sekretræren en orientering om årsregnskabet 2009 og budget 2010 og oplyste samtidig om, at FU ville foreslå en kontingentforhøjelse fra kr. 10 til kr. 15 pr. Medlem på den kommende generalforsamling – ingen bemærkninger til gennemgang og forslag

 

Generalforsamling

 

Afholdes den 30.3.2010 kl. 19.30 i Ringsted Hallen Mødelokaler

 

Pokaler

 

Tidligere udleverede pokaler indleveres SENEST 22.2. på kontoret

Indstilling til pokaler skal tilgå FU SENEST  22.2. – iøvrigt kan der henvises til vor hjemmeside – „om os“ og så til højre „priser“

 

Der er tale om 4 pokaler – jubilæumspokalen (indehaver pt Line Thygesen, boksning) – ungdomslederprisen (indehaver pt Marif Hassan, vægtløftning) – boksepokalen og Jyske Bank pokalen

 

Beretninger fra afdelingerne skal tilgå FU (Kurt Elfving) senest 15.3

 

Nyt fra kontoret

 

Håndbøger lægges nu på CD-rom (efter 30.3.) og udleveres efter behov – opfordre afdelingerne til at opdatere deres hjemmesider – HUSK AT INDSENDE BØRNEATTESTER TIL ANKER

 

Afdelingernes 10 minutter

 

Formand Morten fra gymnastikafdelingen gav rigtig godt indlæg om gymnastikafdelingen omhandlende: lidt historie, afdelingen idag, info om træningssteder, klubudvikling, medlemsfordeling, bestyrelse, økonomi og fremtidens udfordringer.

Indlægget var godt disponeret, kortfattet og yderst interessant - FLOT

Så vi ser frem til andre spændende indlæg i fremtiden

 

Eventuelt

 

Intet under dette punkt

                                                                                                                                                         

 

     

 

 

 

 

 

 

 

06022010/jwp   

             

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

16-10-2009

 

 

 

Anlægspavillonen

TVÆRLLE 5

4100  RINGSTED

 

e-mail: info@ringsted-if.dk


 

 

 

Referat HB-møde tirsdag den 22. september 2009 i Damefodboldhuset

 

Deltagere: FU, Damefodbold, Herrefodbold og Boksning

 

Afbud:  Atletik, Cricket, Vægtløfterne, Volleyball, Gymnastik, Basket, Badminton

 

 

Nyt fra formanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra afdelingerne

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra kontoret

 

Der er vimpler på lager igen – fast kontortid på torsdage mellen 20 og 21 (Anker Hvidesten er tilstede – afklaring om håndbogen fortsat skal foreligge i papirform eller fremadrettet i den netbaserede version (afklares på det kommende FU-møde)

 

 

Lederuddannelse

 

Oplyst at der på nuværende tidspunkt er tilmeldt 16 personer, heraf 1 fra damefodbold

 

 

Afdelingernes 10 minutter

 

Skulle have være afholdt af gymnastikafdelingen, men de var ikke repræsenteret på mødet, SÅ vi ser frem til en præsentation på næste HB-møde

 

 

Eventuelt

 

HES opfordrede til at man gav tilbagemelding til ham på ej anvendte haltimer, således at de ikke røg til pulje – HES bidrog med et forslag om at udnytte ledige baner /timer hos badminton til en favørpris, en mulig løsning kunne være et reservationssystem som anvendes i tennisafdelingen, forslaget drøftes med badminton

                                                                                                                                                       

 

     

 

 

  260909/jwp   

             

                            

 

 

 

 

14-04-2009

Referat ordinær generalforsamling i Ringsted Hallernes VIP lokaler 31.3.2009

 

 

Formand Kurt Elfving bød velkommen til den 119. generalforsamling i Ringsted Idrætsforening.

 

Valg af dirigent

 

Mogens Rasmussen blev valgt uden modkandidater og oplyste at generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til vedtægterne.

 

Antal stemmeberettigede medlemmer blev opgjort til 22.

 

Valg af stemmetællere

 

Morten (gymnastikafdelingen) og Jan (volleyballafdelingen) blev enstemmigt valgt til stemmetællere.

 

Formandens beretning for det forløbne år

 

Vi er nu kommet godt igennem 2008. Det har været et år med mange aktiviteter.

Og vi opnåede som sædvanlig mange flotte sportsresultater som vi er stolte af.

Vi er gode ambassadører for Ringsted på landsplan og i udlandet hvor vi

er repræsenteret ved verdensmesterskab, europamesterskab og nordiske

mesterskaber.

 

Det er blevet en positiv trend indenfor R.I.F. afdelinger at deltage i inden – og

udenlandske stævner, det giver foruden de sportslige resultater, også deltagerne

kulturelle oplevelser, og så må det fællesskab der opstår på turene  ikke 

 glemmes

 

Økonomisk har alle afdelinger undgået røde streger på bundlinien og det er

en præstation med de flotte resultater der er opnået

 

Medlemstallet i R.I. F. er 2172 og det er en tilbagegang på 12 medlemmer i forhold til året før. Det er badminton, gymnastik og herrefodbold der har fået flest nye medlemmer i år.

 

Ifølge ” Dyrk  Idræt i Ringsted ” er der 13.120 personer, der dyrker idræt

blandt Ringsted Kommunes ca. 33.000 indbyggere. 62% af borgerne bor i

Ringsted – Benløse, mens 38 % bor i landområderne. Ifølge Ringsted Kommunes prognoser vil det samlede indbyggertal stige til 40.836,

Hvilket svarer til en tilvækst på ca. 7.836 personer eller godt 30 %

Over 12 -14 år

 

Undersøgelse  af idræts og fritidsfaciliteter, er et af fokusområderne

Ringsted Idrætsanlæg, som et centralt punkt for kommunens idrætsudvikling,

en mulighed er at udbygge de eksisterende haller.

 

Med henblik på at den erhvervsaktive gruppe 25 – 64 år vil stige og antallet af

65 år  og derover vil stige markant og dermed også et større pres på faciliteterne

her,

 

Der vil blive lavet en undersøgelse i Ringsted om borgerne passer ind de undersøgelser der er lavet på landsplan, resultatet bliver offentliggjort i

maj måned

 

RIFs. afdelinger er blevet mere flittige til at sende ansøgning  til puljerne

under folkeoplysningsrådet og det har givet bonus.

 

En ny boksering pris 127.000,00 kr. Den er afprøvet ved boksestævnet i Benløse hallen  den 13.02.09, der var 800 tilskuer til stede, det var et godt stævne.

Nu mangler vi bare et sted at opbevare bokseringen cirka 12 m2.

 

Der er 2 afdelinger der har søgt Tuborgfonden  om midler. Bokserne har fået

25,000 kr. og vægtløfterne 25.000 kr. i forbindelse med deres 40 års jubilæum

 

I  nær fremtid får vi et nyt gymnasium i Ringsted og i den forbindelse vil der blive bygget en ny idrætshal  og  der bliver der mulighed for at få haltimer om aftenen og weekenden, i forbindelse med indretning af den nye hal håber vi  på at man afsætter  så mange kvadratmeter at der kan bliver plads

til redskaber samt lokaliteter for socialt samvær.

 

I FU. Har vi fået en ny forretningsfører Anker Hvidsten, der har været formand

I Badmintonafdelingen i mange år og den erfaring han har høstet der vil komme

afdelingerne til gode.

 

Den 17 .11. 2009 vil der blive afholdt Kommunalvalg og alle politikerne i Ringsted kommune er allerede i gang med valgkampen og i den forbindelse

er der ingen grænser for hvad der vil blive givet af valgløfter og vil vi have noget

ud af løfterne skal man sørge for at de kommer med på budgetterne for 2010

 

De ønsker der står øverst på RIFs. ønskeseddel er et Gymnastikhus og en kunstofbane på  Ringsted Idrætsanlæg,g det vil vi arbejde på at få gennemført.

Der måske en mulighed for at skaffe penge via Kvalitetsfonden.

 

Jubilæum. Vægtløfterne har haft 40 års jubilæum 2008 og i den andledning  blev der lagt et nyt gummigulv og lokalet malet samt købt nye redskaber

 

                  

                   Badminton har 75 års jubilæum den 15 .04.2009

                   Bokserne har 90 års    jubilæum den 01.12.2010

 

Det giver bedre koncentration og gladere børn

 Det kommunale projekt ” Leg og Bevægelse ” har i halvandet år tilbudt samtlige børnehavebørn i Ringsted motion en gang om ugen og samarbejdet mellem de lokale idrætsforeninger tror idemanden  bag projektet Martin Damgård  at mange kommuner vil kopiere .                    

 

Leg og bevægelse konceptet kan også bruges af ældre medborgere i Ringsted

Vi har afprøvet alle redskaber i ”Leg og Bevægelse” ved morgengymnastik i

Tirsdagsklubben med Martin som instruktør en af de ting han lade vægt på

 hvis man falder skal man krumme sig sammen det vil minimere skaden.

 

Badminton har kastet sig ud i to nye projekter som er startet med stor succes

Danmark Stafetten samt Miniton som er et projekt, som ikke bare skal få flere aktive børn i afdelingen, men samtidig være med til at få deres forældre involveret aktivt i sporten.

 

 

Vi skal også blive bedre til at sende vores instruktører og trænere på kursus

så de er bedre rustet til at modtage  de nye udfordringer der møder os i fremtiden Unionen giver kursustilskuddet på 2500,00 kr. pr medlem.

Ved fordeling af tilskud i 2008, har svømmeklubben fået større tilskud end RIF.

 

 

Ved den officielle modtagelse af idrætsudøvere på rådhuset, var R.I.F. repræsenteret ved gymnastik og vægtløftning

 

Danske Banks Vandrepokal

Blev den 4. marts uddelt for 19. gang ved et hyggeligt arrangement, uden ændringer i traditionerne . Danske Bank skal have en stor tak for arrangementet, der er et væsenligt klap på skulderen til vore ildsjæle

           

Jeg vil gerne takke alle på Ringsted Idrætsanlæg for et utroligt godt samarbejde

i det forløbne år, samt takke haludvalget  og cafeteriet for godt samarbejde

 

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til sige tak for den store  indsats der er ydet i afdelingerne og vi er meget tilfredse med de resultater der er opnået

 

Vi er heldige at have gode og dygtige ledere, som ofrer deres fritid på det frivillige arbejde,  tak for en stor indsats

 

Hermed vil jeg på forretningsudvalgets vegne takke hovedbestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år

 

Der skal også lyde en tak til Service og Kulturudvalget. En tak til alle i Ringsted Kommune for opbakning i det forløbende år.

 

Til sidst en stor tak til pressen

 

Der var ingen spørgsmål til beretningen som blev enstemmigt godkendt

 

Kasseren forlagde det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år

 

Årsrapporten som udviste et driftsunderskud på tkr. 39 og en egenkapital på tkr. 163 blev gennemgået og væsentlige poster kommenteret.

 

Efterfølgende blev budgettet for 2010 gennemgået og kommenteret.

 

Årsrapporten og budgettet gav ikke anledning til spørgsmål og blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

 

Fastsættelse af kontingent for det kommende år

 

I budgettet var indregnet en kontingentstigning på kr. 10 pr. medlem. Stigningen var forslået af FU og havde været forelagt på seneste HB-møde uden kommentarer.

 

Det foreslåede kontingentbeløb på kr. 10 blev godkendt.

 

Behandling af indkomne forslag

 

Der var ingen indkomne forslag

 

Valg

 

                      Formand Kurt Elfving, ikke på valg

                      Næstformand Hans Erik Schacht, modtog genvalg

                      Kasserer Hakon Dahm Spliid, modtog genvalg

                      Sekretær Jan Weise Pedersen , ikke på valg

                      FU-medlem Ib Striboldt, ikke på valg

                      Valg af 2 revisorer, samt revisorsuppleant

                      Max Christensen og Jan Christiansen blev valgt og suppleant blev

Jan Larsen

 

Pokaloverrækkelse

 

Følgende modtog pokaler

 

                      RIF’s jubilæumspokal – Gitte Sommer (badminton)

 

                      RIF’s ungdomslederpris – Louise Aamund (gymnastik)

 

                      Teilmann’s boksepokal – Morten Bernhard (boksning)

 

                      Jyske Bank’s pokal – Christoffer Nielsen (boksning)

 

Forinden overrækkelsen blev der udtalt pæne ord af dels formanden og dels afdelingsdirektøren fra Jyske Bank

 

Eventuelt

 

Forretningsføreren opfordrede til at rettelser i afdelingsbestyrelserne blev oplyst til kontoret, således at hjemmesiden kunne blive opdateret.

 

Derudover kom der forskellige informationer fra nogle afdelinger.

 

Generalforsamlingen blev formelt afsluttet af dirigenten og formanden som i øvrigt takkede for god ro og orden.                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat ordinær generalforsamling i Ringsted Hallernes VIP lokaler 31.3.2009

 

 

Formand Kurt Elfving bød velkommen til den 119. generalforsamling i Ringsted Idrætsforening.

 

Valg af dirigent

 

Mogens Rasmussen blev valgt uden modkandidater og oplyste at generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til vedtægterne.

 

Antal stemmeberettigede medlemmer blev opgjort til 22.

 

Valg af stemmetællere

 

Morten (gymnastikafdelingen) og Jan (volleyballafdelingen) blev enstemmigt valgt til stemmetællere.

 

Formandens beretning for det forløbne år

 

Vi er nu kommet godt igennem 2008. Det har været et år med mange aktiviteter.

Og vi opnåede som sædvanlig mange flotte sportsresultater som vi er stolte af.

Vi er gode ambassadører for Ringsted på landsplan og i udlandet hvor vi

er repræsenteret ved verdensmesterskab, europamesterskab og nordiske

mesterskaber.

 

Det er blevet en positiv trend indenfor R.I.F. afdelinger at deltage i inden – og

udenlandske stævner, det giver foruden de sportslige resultater, også deltagerne

kulturelle oplevelser, og så må det fællesskab der opstår på turene  ikke 

 glemmes

 

Økonomisk har alle afdelinger undgået røde streger på bundlinien og det er

en præstation med de flotte resultater der er opnået

 

Medlemstallet i R.I. F. er 2172 og det er en tilbagegang på 12 medlemmer i forhold til året før. Det er badminton, gymnastik og herrefodbold der har fået flest nye medlemmer i år.

 

Ifølge ” Dyrk  Idræt i Ringsted ” er der 13.120 personer, der dyrker idræt

blandt Ringsted Kommunes ca. 33.000 indbyggere. 62% af borgerne bor i

Ringsted – Benløse, mens 38 % bor i landområderne. Ifølge Ringsted Kommunes prognoser vil det samlede indbyggertal stige til 40.836,

Hvilket svarer til en tilvækst på ca. 7.836 personer eller godt 30 %

Over 12 -14 år

 

Undersøgelse  af idræts og fritidsfaciliteter, er et af fokusområderne

Ringsted Idrætsanlæg, som et centralt punkt for kommunens idrætsudvikling,

en mulighed er at udbygge de eksisterende haller.

 

Med henblik på at den erhvervsaktive gruppe 25 – 64 år vil stige og antallet af

65 år  og derover vil stige markant og dermed også et større pres på faciliteterne

her,

 

Der vil blive lavet en undersøgelse i Ringsted om borgerne passer ind de undersøgelser der er lavet på landsplan, resultatet bliver offentliggjort i

maj måned

 

RIFs. afdelinger er blevet mere flittige til at sende ansøgning  til puljerne

under folkeoplysningsrådet og det har givet bonus.

 

En ny boksering pris 127.000,00 kr. Den er afprøvet ved boksestævnet i Benløse hallen  den 13.02.09, der var 800 tilskuer til stede, det var et godt stævne.

Nu mangler vi bare et sted at opbevare bokseringen cirka 12 m2.

 

Der er 2 afdelinger der har søgt Tuborgfonden  om midler. Bokserne har fået

25,000 kr. og vægtløfterne 25.000 kr. i forbindelse med deres 40 års jubilæum

 

I  nær fremtid får vi et nyt gymnasium i Ringsted og i den forbindelse vil der blive bygget en ny idrætshal  og  der bliver der mulighed for at få haltimer om aftenen og weekenden, i forbindelse med indretning af den nye hal håber vi  på at man afsætter  så mange kvadratmeter at der kan bliver plads

til redskaber samt lokaliteter for socialt samvær.

 

I FU. Har vi fået en ny forretningsfører Anker Hvidsten, der har været formand

I Badmintonafdelingen i mange år og den erfaring han har høstet der vil komme

afdelingerne til gode.

 

Den 17 .11. 2009 vil der blive afholdt Kommunalvalg og alle politikerne i Ringsted kommune er allerede i gang med valgkampen og i den forbindelse

er der ingen grænser for hvad der vil blive givet af valgløfter og vil vi have noget

ud af løfterne skal man sørge for at de kommer med på budgetterne for 2010

 

De ønsker der står øverst på RIFs. ønskeseddel er et Gymnastikhus og en kunstofbane på  Ringsted Idrætsanlæg,g det vil vi arbejde på at få gennemført.

Der måske en mulighed for at skaffe penge via Kvalitetsfonden.

 

Jubilæum. Vægtløfterne har haft 40 års jubilæum 2008 og i den andledning  blev der lagt et nyt gummigulv og lokalet malet samt købt nye redskaber

 

                  

                   Badminton har 75 års jubilæum den 15 .04.2009

                   Bokserne har 90 års    jubilæum den 01.12.2010

 

Det giver bedre koncentration og gladere børn

 Det kommunale projekt ” Leg og Bevægelse ” har i halvandet år tilbudt samtlige børnehavebørn i Ringsted motion en gang om ugen og samarbejdet mellem de lokale idrætsforeninger tror idemanden  bag projektet Martin Damgård  at mange kommuner vil kopiere .                    

 

Leg og bevægelse konceptet kan også bruges af ældre medborgere i Ringsted

Vi har afprøvet alle redskaber i ”Leg og Bevægelse” ved morgengymnastik i

Tirsdagsklubben med Martin som instruktør en af de ting han lade vægt på

 hvis man falder skal man krumme sig sammen det vil minimere skaden.

 

Badminton har kastet sig ud i to nye projekter som er startet med stor succes

Danmark Stafetten samt Miniton som er et projekt, som ikke bare skal få flere aktive børn i afdelingen, men samtidig være med til at få deres forældre involveret aktivt i sporten.

 

 

Vi skal også blive bedre til at sende vores instruktører og trænere på kursus

så de er bedre rustet til at modtage  de nye udfordringer der møder os i fremtiden Unionen giver kursustilskuddet på 2500,00 kr. pr medlem.

Ved fordeling af tilskud i 2008, har svømmeklubben fået større tilskud end RIF.

 

 

Ved den officielle modtagelse af idrætsudøvere på rådhuset, var R.I.F. repræsenteret ved gymnastik og vægtløftning

 

Danske Banks Vandrepokal

Blev den 4. marts uddelt for 19. gang ved et hyggeligt arrangement, uden ændringer i traditionerne . Danske Bank skal have en stor tak for arrangementet, der er et væsenligt klap på skulderen til vore ildsjæle

           

Jeg vil gerne takke alle på Ringsted Idrætsanlæg for et utroligt godt samarbejde

i det forløbne år, samt takke haludvalget  og cafeteriet for godt samarbejde

 

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til sige tak for den store  indsats der er ydet i afdelingerne og vi er meget tilfredse med de resultater der er opnået

 

Vi er heldige at have gode og dygtige ledere, som ofrer deres fritid på det frivillige arbejde,  tak for en stor indsats

 

Hermed vil jeg på forretningsudvalgets vegne takke hovedbestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år

 

Der skal også lyde en tak til Service og Kulturudvalget. En tak til alle i Ringsted Kommune for opbakning i det forløbende år.

 

Til sidst en stor tak til pressen

 

Der var ingen spørgsmål til beretningen som blev enstemmigt godkendt

 

Kasseren forlagde det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år

 

Årsrapporten som udviste et driftsunderskud på tkr. 39 og en egenkapital på tkr. 163 blev gennemgået og væsentlige poster kommenteret.

 

Efterfølgende blev budgettet for 2010 gennemgået og kommenteret.

 

Årsrapporten og budgettet gav ikke anledning til spørgsmål og blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

 

Fastsættelse af kontingent for det kommende år

 

I budgettet var indregnet en kontingentstigning på kr. 10 pr. medlem. Stigningen var forslået af FU og havde været forelagt på seneste HB-møde uden kommentarer.

 

Det foreslåede kontingentbeløb på kr. 10 blev godkendt.

 

Behandling af indkomne forslag

 

Der var ingen indkomne forslag

 

Valg

 

                      Formand Kurt Elfving, ikke på valg

                      Næstformand Hans Erik Schacht, modtog genvalg

                      Kasserer Hakon Dahm Spliid, modtog genvalg

                      Sekretær Jan Weise Pedersen , ikke på valg

                      FU-medlem Ib Striboldt, ikke på valg

                      Valg af 2 revisorer, samt revisorsuppleant

                      Max Christensen og Jan Christiansen blev valgt og suppleant blev

Jan Larsen

 

Pokaloverrækkelse

 

Følgende modtog pokaler

 

                      RIF’s jubilæumspokal – Gitte Sommer (badminton)

 

                      RIF’s ungdomslederpris – Louise Aamund (gymnastik)

 

                      Teilmann’s boksepokal – Morten Bernhard (boksning)

 

                      Jyske Bank’s pokal – Christoffer Nielsen (boksning)

 

Forinden overrækkelsen blev der udtalt pæne ord af dels formanden og dels afdelingsdirektøren fra Jyske Bank

 

Eventuelt

 

Forretningsføreren opfordrede til at rettelser i afdelingsbestyrelserne blev oplyst til kontoret, således at hjemmesiden kunne blive opdateret.

 

Derudover kom der forskellige informationer fra nogle afdelinger.

 

Generalforsamlingen blev formelt afsluttet af dirigenten og formanden som i øvrigt takkede for god ro og orden.                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04-02-2009

Referat HB-møde tirsdag den 27. januar 2009

 

Deltagere: FU, Damefodbold, Volleybold, Boksning, Basket , Badminton og Gymnastik

 

Afbud: Herrefodbold, Atletik, Cricket og Vægtløfterne

 

 

Nyt fra formanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra afdelingerne

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi

 

FU vil i forbindelse med det kommende budget komme med et oplæg til kontingentopkrævning fra afdelingerne – foreslået og godkendt kr. 10 pr. medlem 

 

Generalforsamling

 

Afholdes den 31.3.2009 kl. 19.30 i Ringsted Hallen VIP lokaler

 

Pokaler

 

Tidliger udleverede pokaler indleveres SENEST 23.2. på kontoret

 

Indstilling til pokaler skal tilgå FU SENEST 15.2. – iøvrigt kan der henvises til vor hjemmeside – „om os“ og så til højre „priser“

 

Der er tale om 4 pokaler – jubilæumspokalen (indehaver pt Line Thygesen, boksning) – ungdomslederprisen (indehaver pt Marif Hassan, vægtløftning) – boksepokalen og Jyske Bank pokalen

 

Beretninger fra afdelingerne skal tilgå FU senest 15.3

 

Eventuelt

 

Damefodbold forespurgte om et par kunne indstilles til en pokal – formanden udtalte at det var ikke et problem.

 

Valg til haludvalg – generel opfordring til at tænke sig godt om mht kandidater…….

 

Forslag fra gymnastik – præsentation af en afdelingen på de fremtidige HB-møder – fremgå som et punkt på dagsordenen – gymnastikafdelingen vil gerne starte op

 

                                                                                                                                    

 

     

 

 

  31012009/jwp   

             

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04102008/jan weise     

07-10-2008

 

 

Anlægspavillonen

TVÆRLLE 5

4100 RINGSTED

 

e-mail: info@ringsted-if.dk

 

 

 

Referat HB-møde tirsdag den 30. september 2008

 

Deltagere: FU, Damefodbold, Volleybold, Boksning, Basket og Gymnastik

 

Afbud: Herrefodbold, Atletik, Cricket og Vægtløfterne

 

 

Nyt fra formanden

 

·      Kritik af Ringsted kommunes måde at lægge beslag på hallerne – ingen dialog

 

·      Fusionen mellem DGI og DIF blev om€talt – efterfølgnde er den droppet, idet DBU og DHF ikke har vist den fornødne interesse

 

·      Firmasportens anlæg i Benløse er administrativt overdraget til halanlægget

 

·      Halinspektøren og DAF vil sammen forsøge at etablere atletikafdelingen igen

 

·      Ansøgning til rekvisitter via Ringsted Kommune – deadline 22.10.

 

·      Idrætsleder- og klubudviklingsakademiet har p.t. 16 tilmeldinger

 

·      Vægtløfterne har 20 års jubilæum den 25/10

 

·      „Tirsdagsklubben“ som hører under Gymnastikafdelingen – fejrer 40 års jubilæum den 11.10. – Der efterlyses en medlemsopgørelse samt kontaktperson – KE ansvarlig

 

 

Nyt fra afdelingerne

 

·      Boksning – det går godt – stop for tilmelding til motionistboksning – arrangerer 2 stævner i sæsonen 28/11 Ahornhallen og 13/2 09 Benløsehallen – vil undersøge om der er mulighed for afvikling i Ringstedhallen

 

·      Basket – startet op i august med flere hold – søger økonomiske midler til forskellige

projekter

 

·      Damefodbold – ønske om kunstofbaner/grusbaner således at der kann trænes året

rundt – nye medlemmer mellem 6-9 år – problem med trænernes engagement (meget fravær) – vil løse problemet med at give mere i løn

 

·      Volleybold – 2 damehold og ingen herrehold tilmeldt turneringen

 

·      Gymnastik – mangler overdragelse af materiale fra tidligere formand – god bestyrelse stor medlemstilgang hvilket giver mangler på lokaler – Projekt „dumme, tykke og fede børn i regi af Ringsted Kommune – i det store hele går det godt

 

 

Børneattester

 

Skal løbende afleveres til Anker (forretningføren)

 

Haltimer

 

Hans Erik Schacht orienterede om halfordelingerne og de indgåede aftaler

 

Økonomi

 

FU vil i forbindelse med det kommende budget komme med et oplæg til kontingentopkrævning fra afdelingerne

 

Kommunikation mellem FU og afdelingerne

 

Synlighed skaber indflydelse – hermed bedre kommunikation. Hvis alle afdelingerne deltog i HB-møderne ville det fremme indflydelsen og kommunikationen.

 

IØVRIGT ER DET DE SAMME AFDELINGER DER STORT SET IKKE DELTAGER I HB-MØDERNE – DET KUNNE VÆRE INTERESSANT AT FÅ OPLYST HVORFOR…..

 

Eventuelt

 

Intet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Til Forsiden

Sidst opdateret 29-09-2014 21:06:40